Χρήσιμα Έντυπα

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ανατρέχετε για να κατεβάσετε έντυπα που ενδεχομένως να χρειαστείτε, καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσής τους.

Tα έντυπα αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

Τα επενδυτικά/αποταμιευτικά προγράμματα της Eurolife FFH ΑΕΑΖ κατατάσσονται στο Άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR») καθότι, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν σημαντικές, μη χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση και διατήρηση των επενδύσεων. Τα προγράμματα δεν προωθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του SFDR, ενώ οι δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων σε παράγοντες βιωσιμότητας δεν προσμετρώνται, καθώς τα σχετικά δεδομένα δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στην αγορά σε επαρκή βαθμό και στην απαιτούμενη ποιότητα.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών - Αποταμίευση/Επένδυση

Optimal III – (Κωδ. Κάλυψης 10146, 70048)

372.63 KB

Λογαριασμός Επένδυσης Optimal II - (Κωδ. Κάλυψης 70035)

271.89 KB

Λογαριασμός Επένδυσης Σύνταξη Fund Express - (Κωδ. Κάλυψης 70006)

324.56 KB

Easy Plan Σπουδές - (Κωδ. Κάλυψης 10443)

217.22 KB

Easy Plan Σπουδές - Έκτακτη καταβολή (Κωδ. Κάλυψης 18443)

249.41 KB

Easy Plan Σύνταξη (Επιλογή Α) - (Κωδ. Κάλυψης 10541)

218.13 KB

Easy Plan Σύνταξη (Επιλογή Β) - (Κωδ. Κάλυψης 10541)

218.5 KB

Easy Plan Σύνταξη (έκτακτη εφάπαξ καταβολή -Επιλογή Α) - (Κωδ. Κάλυψης 18541)

184.36 KB

Easy Plan Σύνταξη (έκτακτη εφάπαξ καταβολή -Επιλογή Β) - (Κωδ. Κάλυψης 18541)

185.24 KB

Value Σύνταξη (έκτακτη εφάπαξ καταβολή -Επιλογή B) - (Κωδ. Κάλυψης 18538)

333.7 KB

Value Σπουδές (έκτακτη εφάπαξ καταβολή) - (Κωδ. Κάλυψης 18403)

212.91 KB

Value Σπουδές (έκτακτη εφάπαξ καταβολή) - (Κωδ. Κάλυψης 18433)

179.65 KB

Έξυπνη Κίνηση (έκτακτη εφάπαξ καταβολή) - (Κωδ. Κάλυψης 18436)

327.3 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον μου (Κωδ. Κάλυψης 10439)

301.78 KB

Eξασφαλίζω για το εφάπαξ (Κωδ. Κάλυψης 10441)

212.71 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον μου έκτακτη καταβολή (Κωδ. Κάλυψης 18439)

248.86 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου (Κωδ. Κάλυψης 10440)

220.83 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου έκτακτη καταβολή (Κωδ. Κάλυψης 18440)

255.52 KB

Σύνταξη flexi 2 κεφαλών (Κωδ. Κάλυψης 10539)

214.2 KB

Triple link (Κωδ. Κάλυψης 70040)

344.49 KB

Triple Link II - 70044 (Κωδ. Κάλυψης 70044)

285.75 KB

Triple Link III - 70045(Κωδ. Κάλυψης 70045)

285.65 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Κωδ. Κάλυψης 70056)

259.81 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Κωδ. Κάλυψης 10147, 70056)

261.45 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Αναπ.) (Κωδ. Κάλυψης 10147, 70056)

261.65 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Κωδ. Κάλυψης 10147, 12307, 70056)

263.69 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Αναπ.) (Κωδ. Κάλυψης 10147, 12307, 70056)

266.08 KB

Eξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία (Κωδ. Κάλυψης 10149, 70062)

555.92 KB

Eξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 10142,70036)

477.31 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 10142,70037)

484.53 KB

Eξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 10142,12306,70037)

548.4 KB

Eξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 10142,12306,70036)

541.42 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2032

460.55 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2032 (3%)

473.67 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2032_wop

473.36 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2032_wop (3%)

484.48 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2032_sp

472.8 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2037

459.83 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2037 (3%)

470.02 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2037_wop

470.35 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2037_wop (3%)

474.01 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2037_sp

469.47 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2042

458.85 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2042 (3%)

474.18 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2042_wop

465.67 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2042_wop (3%)

481.58 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2042_sp

464.7 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2047

458.48 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2047 (3%)

467.27 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2047_wop

465.78 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2047_wop (3%)

480.88 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2047_sp

467.32 KB

My Investment Plan - Εκτακτη Καταβολή - Αναπτυξιακή Επενδυτική Στρατηγική

261.72 KB

My Investment Plan- Εκτακτη καταβολή - Δυναμική Επενδυτική Στρατηγική

463.67 KB

My Investment Plan - Εκτακτη Καταβολή - Ισορροπημένη Επενδυτική Στρατηγική

261.81 KB

My Investment Plan - Εκτακτη Καταβολή - Μετριοπαθής Επενδυτική Στρατηγική

261.94 KB

My Investment Plan - Εκτακτη Καταβολή - Συντηρητική Επενδυτική Στρατηγική

565.21 KB

My Investment Plan - Τακτικές Καταβολές - Αναπτυξιακή Επενδυτική Στρατηγική

567 KB

My Investment Plan - Τακτικές Καταβολές - Δυναμική Επενδυτική Στρατηγική

282.71 KB

My Investment Plan - Τακτικές Καταβολές - Μετριοπαθής Επενδυτική Στρατηγική

470.03 KB

My Investment Plan - Τακτικές καταβολές - Ισορροπημένη Επενδυτική Στρατηγική

472.03 KB

My Investment Plan - Τακτικές καταβολές - Συντηρητική Επενδυτική Στρατηγική

277.46 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Ζωή

Accident Care

220.67 KB

Ισόβιος Ασφάλιση Ζωής Περιορισμένων Καταβολών Ασφαλίστρου (Κωδ. Καλύψεων 10232)

222.77 KB

Ισόβιος Aσφάλιση Zωής Iσοβίων Kαταβολών Aσφαλίστρου (Κωδ. Καλύψεων 10233)

299.7 KB

Μικτή Ασφάλιση Ζωής - (Κωδ. Κάλυψης 10332)

295.51 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Υγεία

Premium Νοσοκομειακό Α' - 1500€

469.95 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - 1500€

470.21 KB

Premium Νοσοκομειακό Α΄- 100%

469.13 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - 100%

469.49 KB

Premium Νοσοκομειακό Α΄- 1500€ Economy

472.66 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - 1500€ Economy

473.12 KB

Premium Νοσοκομειακό Α' - 100% Economy

470.63 KB

Premium Νοσοκομειακό Β΄- 100% Economy

470.94 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - 750€ Economy

472.89 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - 750€ Plus Economy

137.71 KB

Premium Νοσοκομειακό A΄- 6.000€ Economy

474.35 KB

Premium Νοσοκομειακό B΄- 6.000€ Economy

474.65 KB

Premium Νοσοκομειακό A΄- 10.000€ Economy

474.01 KB

Premium Νοσοκομειακό B΄- 10.000€ Economy

474.39 KB

Premium Διάγνωση Ολοκληρωμένο - Affidea

224.39 KB

Premium Διάγνωση Βασικό - Υγεία

222.05 KB

Premium Διάγνωση Ενισχυμένο - Βιοϊατρική

221.1 KB

Premium Διάγνωση – Προνόμιο για όλους

297.16 KB

Extra Hospital Care

464.3 KB

Εξασφαλίζω Περίθαλψη για όλους

227.89 KB

Υγεία πάνω απ’ όλα

227.16 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Κατοικία

MultiHome Ευέλικτο

757.85 KB

Multihome Ολοκληρωμένο

303.57 KB

Sweet Home Smart

342.75 KB

Sweet Home Content Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού

468.31 KB

Sweet Home Smart Στεγαστικού

306.08 KB

Sweet Home Smart Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού

300.87 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Όχημα

Safe Drive Standard

483.27 KB

Safe Drive Plus

489.33 KB

Safe Drive Plus EF2

491.29 KB

Φορτηγά ΙΧ Safe Drive Standard

483.52 KB

Φορτηγά ΙΧ Safe Drive Plus

489.29 KB

Αγροτικό Safe Drive Standard

483.11 KB

Αγροτικό Safe Drive Plus

489.33 KB

Τροχόσπιτο Safe Drive Standard

482.34 KB

Τροχόσπιτο Safe Drive Plus

490.95 KB

Μοτοσυκλέτα Safe Drive Standard

475.5 KB

Μοτοποδήλατο Safe Drive Standard

474.37 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Αστική Ευθύνη

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη

142.84 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή Πολυκατοικίας

135.41 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Γραφείων

135.45 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Γυμναστηρίων/ Εκπαιδευτηρίων

137.13 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εμπορικών Καταστημάτων

136.8 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εστιατορίων/Ζαχαροπλαστείων

136.61 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Γραφεία

Όροι Ασφάλισης Περιουσίας Επιχείρησης (My Business First)

3.12 MB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις

Προσωπικό Ατύχημα (πακέτα)

126.33 KB

Προσωπικό Ατύχημα (Μη πακέτα)

126.66 KB

Business Care Βασικό +

149.67 KB

Business Care Έξτρα & Ολοκληρωμένο

150.02 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Φωτοβολταικά

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών οικιακής χρήσης

140.15 KB

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών επαγγελματικής χρήσης (μέχρι 100.000)

147.65 KB

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών επαγγελματικής χρήσης (μέχρι 100.001- 500.000)

141.07 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Περιουσία

Ασφάλιση Εισπράξεων POS (Επιχείρηση)

139.55 KB

Ασφάλιση Περιουσίας (Ασφάλιση Κτιρίου σε αξία Αποκατάστασης)

126.85 KB

Ασφάλιση Περιουσίας (Ασφάλιση Κτιρίου σε αξία Αντικατάστασης)

127.03 KB

Ασφάλιση Περιουσίας (Κατοικία)

133.7 KB

Ααφάλιση Περιουσίας (Επιχείρηση)

133.35 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Προσωπικά Αντικείμενα

Ασφάλιση Προσωπικών Αντικειμένων

162.22 KB

My Cyber Protection (Προσωπική Ασφάλιση Διαδικτύου)

521.6 KB

Ενημερωτικά Έντυπα - Προνόμια Υγείας

Προνόμια Υγείας (ατομικά προγράμματα)

1.6 MB

Προνόμια Υγείας (ομαδικά προγράμματα)

1.49 MB

Προνόμια Υγείας (ασφαλιστικά επενδυτικά εφάπαξ καταβολής)

872.05 KB

Προνόμια Υγείας Eυρωκλινική για ασφαλισμένα οχήματα

284.4 KB

Ενημερωτικά Εντυπα - Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

717.69 KB

Ενημερωτικό Έντυπο για το test Covid-19

Έντυπο για την εξέταση Covid19

987.77 KB

Χρήσιμα Έντυπα - Όχημα

Ευρωπαϊκο έντυπο Φιλικού Διακανονισμού

180.45 KB

Aίτηση Αποζημίωσης

218.33 KB

Δήλωση Ατυχήματος

284.1 KB

Χρήσιμα Έντυπα - Κατοικία

Αναγγελία Ασφαλιστικής Περίπτωσης

211.5 KB

Οδηγοί Ασφάλισης

Οδηγός Ασφάλισης Οχήματος

1.09 MB

Οδηγός Ασφάλισης Περιεχομένου (Sweet Home Content)

1.07 MB

Οδηγός Ασφάλισης Κατοικίας (MultiHome)

1.73 MB

Οδηγός Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος

359.64 KB

Όροι Ασφάλισης Περιουσίας Επιχείρησης (My Business First)

3.12 MB

Αυτοπιστοποίηση Φορολογικής Κατοικίας

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας Νομικού Προσώπου

415.02 KB

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας Φυσικού Προσώπου

433.24 KB

Παράρτημα Όρων Έντυπο Αυτοπιστοποίησης

401.87 KB

Έντυπο W-9

129.05 KB

Έντυπο W-8BEN (Φυσικό Πρόσωπο)

61.09 KB

Οδηγίες συμπλήρωσης W-8BEN

176.46 KB

Έντυπο W-8BEN-E (Νομικό Πρόσωπο)

292.32 KB

Οδηγίες συμπλήρωσης W-8BEN-E

235.7 KB