Ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife FFH

Είμαστε ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ελλάδα, με περίπου 13%* μερίδιο της συνολικής αγοράς ασφαλειών ζωής και γενικών για το 2022

Οι ελληνικές θυγατρικές μας δραστηριοποιούνται στους κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, προσφέροντας στην αγορά προϊόντα σε όλους τους κύριους ασφαλιστικούς κλάδους, με περισσότερους από 500.000 πελάτες.

Ξεκινήσαμε τη δραστηριότητά μας το 2000, ως μονάδα ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Eurobank. Τον Δεκέμβριο του 2015, μας εμπιστεύτηκε ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο των ασφαλειών.

Από τον Ιούλιο του 2021, η Fairfax Financial Holdings Limited ελέγχει εξ ολοκλήρου το 80% του Ομίλου. Η μητρική εταιρεία του ομίλου σε Κοινοτικό επίπεδο (άρθρο 173 του Ν. 4364/2016 σε εφαρμογή του άρθρου 215 της Οδηγίας 2009/138 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) είναι η Colonnade Finance S.à r.l., με έδρα στο Λουξεμβούργο. Ο όμιλος της Colonnade Finance S.à r.l. εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος και μπορείτε να ανακτήσετε την έκθεση σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2023 κάνοντας κλικ εδώ.

 

*Εκτίμηση βάσει εσωτερικής άσκησης.

Δραστηριότητα του Ομίλου

Η ταυτότητα και η δραστηριότητα του Ομίλου.

Δομή του Ομίλου

Η εταιρική δομή, οι κλάδοι και οι χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Τα Διοικητικά Συμβούλιά και οι επιτροπές της εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου.

Οικονομικά Στοιχεία

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία, καταστάσεις και Εκθέσεις Ομίλου Eurolife FFH.

ΔΕΙΤΕ

Ανακοινώσεις

Aλλαγή Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου της «Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών»

22 Μαΐου 2020
108.04 KB

Ενημέρωση Διασύνδεσης Αρχείων

119.27 KB

Επίτευξη συμφωνίας για τη διάθεση του 80% των μετοχών της Eurolife ERB Insurance Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών

268.41 KB