Όροι Χρήσης

Στην παρούσα ιστοσελίδα περιέχονται συνοπτικές πληροφορίες για τα ασφαλιστικά προϊόντα των εταιρειών Eurolife FFH ΑΕΑΖ και Eurolife FFH ΑΕΓΑ και τις παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν τα έντυπα  προσυμβατικής ενημέρωσης, που θα λάβετε προτού συνάψετε ασφαλιστική σύμβαση με τις εταιρείες μας ούτε τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Κάθε ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις που αποτυπώνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Προοίμιο
Οι όροι που ακολουθούν (εφεξής οι «Οροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.eurolife.gr (στο εξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), διαχειρίσεως των ανωνύμων εταιρειών Eurolife FFH Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής με έδρα στη Πανεπιστημίου 33-35 & Κοραή, Τ.Κ 10564, Αθήνα και Eurolife FFH A.E Γενικών Ασφαλίσεων, με έδρα στη Πανεπιστημίου 33-35 & Κοραή, Τ.Κ 10564, Αθήνα (εφεξής οι «Εταιρείες»).

Ισχύς όρων χρήσης
Οι επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής οι «Χρήστες») οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από οποιαδήποτε χρήση του. Εφόσον χρησιμοποιήσουν το Διαδικτυακό Τόπο, τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους.

Τροποποιήσεις

Επιβαρύνσεις για την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο
Η πρόσβαση των Χρηστών στο Διαδικτυακό Τόπο και η χρήση του είναι άνευ χρέωσης. Οι Χρήστες επιβαρύνονται με το συναφές κόστος σύνδεσής τους με το διαδίκτυο.

Ευθύνη των Εταιρειών

Ευθύνη των Χρηστών

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λογισμικό, πληροφοριακό υλικό, δεδομένα, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, απεικονίσεις, κ.λπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των Εταιρειών ή τρίτων δικαιούχων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download), αντιγραφή, αποθήκευση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Εταιρειών ή των άλλων δικαιούχων.

Γλώσσα
Οι Όροι Χρήσης έχουν καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα και έχουν μεταφραστεί στη συνέχεια στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές μεταξύ των κειμένων των Όρων Χρήσης στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, υπερισχύει το κείμενο των Όρων Χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

Εφαρμοστέο δίκαιο - Αρμοδιότητα
Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον σχετικά με τους Όρους Χρήσης  ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. Σε περίπτωση που κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, το γεγονός αυτό δεν θα επιδρά στο κύρος των υπόλοιπων Όρων Χρήσης, οι οποίοι θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.