Προσωπικά Δεδομένα

Κοινή ενημέρωση των εταιρειών προς όλους ανεξάρτητα από τον σκοπό της επεξεργασίας

 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

  • Να τηλεφωνήσετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 9303800 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο
  • Να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στη φόρμα επικοινωνίας ή στέλνοντάς μας e-mail στο info@eurolife.gr
  • Να στείλετε επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστημίου 33-35 & Κοραή, ΤΚ 10564
  • Να επισκεφθείτε τα γραφεία μας στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη
   • Γραφείο Αθήνας: Πανεπιστημίου 33-35 & Κοραή, ΤΚ 10564
   • Γραφείο Θεσσαλονίκης (δεν αφορά στην Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών): Καρόλου Ντηλ 13, 3ος όροφος, ΤΚ 54623

 • Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@eurolife.gr

  • Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, όπως και την προέλευσή τους.

  • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης.

  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή και να αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών. Ωστόσο η ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη λειτουργία ασφαλιστικής σύμβασης, ανεξάρτητα αν χορηγήθηκαν από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους σας καταγγελία της αντίστοιχης σύμβασης ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους.

  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν εφόσον πρόκειται για δεδομένα που δεν αφορούν στην κατάρτιση και λειτουργία ασφαλιστικής σύμβασης, ούτε την απόδειξη ή θεμελίωση ή τεκμηρίωση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν ή μπορούν να πηγάσουν στο μέλλον από αυτή.

  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει, σε άλλη εταιρεία.

  •   

    

  Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 9303800.Λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα σας και να σας απαντάμε εντός τριάντα (30) ημερών, και μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα σας ενημερώσουμε για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δωρεάν ωστόσο ενδέχεται να υπάρξει χρέωση αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης καταχρηστικής άσκησής τους που θα συνεπάγεται επιπλέον διαχειριστικό κόστος για εμάς.

  Έχετε επίσης το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλεστε εσείς και τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

 • Οι Εταιρείες εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και χρησιμοποιούν τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας. Παράλληλα με τα τεχνικά μέτρα η Εταιρεία έχει, οι Εταιρείες έχουν δημιουργήσει και ακολουθούν ένα σύνολο από Πολιτικές Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας καθώς επίσης και αντίστοιχα πρότυπα και διαδικασίες.
  Η καταλληλότητα τόσο των τεχνικών όσο και των οργανωτικών μέτρων ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τα μέτρα επικαιροποιούνται όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση να προφυλάσσεται η ιδιωτικότητα σας.

  • Η διοίκηση και οι απασχολούμενοι στις Εταιρείες, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία των συμβάσεων ασφάλισης.
  • Συνεργαζόμενοι με τις Εταιρείες εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, ερευνητές, εταιρείες οδικής βοήθειας, συνεργαζόμενες εταιρείες επισκευής ζημιών, νοσηλευτικά και διαγνωστικά κέντρα,  εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier), σύμβουλοι κάθε φύσης (νομικοί, οικονομικοί κ.λ.π.), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως και πάροχοι υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο, σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου.
  • Άλλες ασφαλιστικές ή/και αντασφαλιστικές εταιρείες εφόσον υπάρχει σχετικό έννομο συμφέρον.
  • Οι διαμεσολαβητές τόσο στο πλαίσιο των επεξεργασιών  τις οποίες διενεργούν ως  εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας όσο και στο πλαίσιο των επεξεργασιών τις οποίες διενεργούν  ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
  • Στην περίπτωση ασφάλισης ή ζημιάς αυτοκινήτου, η Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιρειών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (αφορά μόνο την Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων).
  • Στην περίπτωση ζημιάς αυτοκινήτου ενδέχεται να γίνει διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο του φιλικού διακανονισμού.
  • Σε ειδικές περιπτώσεις είτε προάσπισης των δικαιωμάτων των Εταιρειών, είτε όταν προβλέπεται από  διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, δικαστικών αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, τα δεδομένα σας μπορεί να μεταβιβαστούν σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009 όπως εκάστοτε ισχύει, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου, όπως και σε λειτουργούς αυτών, καθώς και τυχόν λοιπούς  τρίτους. Οποιαδήποτε κατά τα ανωτέρω πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

 • Τα αρχεία πελατών των Εταιρειών «Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» και «Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων», διασυνδέονται, με βάση την υπ’ αριθμόν 81/2017 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που αφορούν μόνο στα προσωπικά δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας του υποκειμένου των δεδομένων, (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητρός, φύλο, ΑΔΤ ή διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας και ΑΦΜ) και το αρχείο που δημιουργείται τηρείται στη μητρική εταιρεία των προαναφερθέντων με την επωνυμία «Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών». Στο αρχείο αυτό πρόσβαση έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω δύο (θυγατρικών) εταιρειών για λόγους αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων σε επίπεδο ομίλου, όπως και για την ενιαία εξυπηρέτηση των πελατών τους και την ενημέρωσή τους για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

 • Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας κυρωθείσες με ελληνικό νόμο, η Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής ενδέχεται να προβεί σε διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών. Οι Εταιρείες δύνανται να διαβιβάσουν δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλων εγγυήσεων είτε λόγω απόφασης επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε λόγω υπογραφής Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών.

 • Η ενημέρωση  παρέχεται σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε ένα άτομο ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα κύρια σημεία της.

  Δεδομένα ανηλίκων συλλέγονται είτε στο πλαίσιο αίτησης ασφάλισης ή/και εξυπηρέτησης σχετικού συμβολαίου είτε σε περίπτωση εμπλοκής τους σε ασφαλιστικό συμβάν. Τα δεδομένα ανηλίκων τα επεξεργαζόμαστε κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα ενημέρωση, ανάλογα με το ρόλο του φυσικού προσώπου στην επεξεργασία.

 • Τα στοιχεία επαφής σας, που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο σύναψης ασφαλιστικών συμβάσεων και παροχής υπηρεσιών, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, για στοχευμένη ή μη, προώθηση άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών μας στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντος μας, και από την Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και από την Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων με βάση τη διασύνδεση των αρχείων, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Διασύνδεση των Αρχείων των Πελατών των Εταιρειών.  Σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία θα γίνεται με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και μόνον εφόσον δεν έχετε προηγουμένως αντιταχθεί σε αυτή.

  Στο πλαίσιο προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα επικοινωνίας που έχετε διαθέσει σε εμάς συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών αριθμών (κινητών/σταθερών), του e-mail σας και της ταχυδρομικής διεύθυνσης που έχετε δηλώσει.

  Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης πελατειακής σχέσης με τις Εταιρείες η επεξεργασία από εμάς ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας, για την ενημέρωση σας για προϊόντα και υπηρεσίες των Εταιρειών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών  ή τρίτων και την προώθησή τους, θα λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον δώσετε επί αυτού τη συγκατάθεσή σας.

  Στοχευμένη προώθηση προϊόντων ενδέχεται επίσης να λάβετε και κατά την αλληλεπίδραση σας με υπηρεσίες μας στις οποίες προηγουμένως έχετε συνδεθεί με σχετικά διαπιστευτήρια (username/password).

  Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη στοχευμένη και απευθείας προώθηση προϊόντων σε κάθε ένα από τα δοθέντα κανάλια επικοινωνίας που παρουσιάζονται στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή εξασκώντας τα δικαιώματα σας όπως αυτό περιγράφεται στο Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Άσκηση Δικαιωμάτων

*Παρακαλούμε όπως αναφέρετε στον τίτλο του email το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε και όπως επισυνάψετε αποδεικτικό του ΑΦΜ σας για την πιστοποίηση των στοιχείων σας. (Το αποδεικτικό του ΑΦΜ σας μπορείτε να το βρείτε στο επάνω μέρος του εκκαθαριστικού της Εφορίας.)
ΥΠΟΒΟΛΗ