Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Νόμου 4624/2019 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία.

Έχετε εισέλθει στη διαδικτυακή πύλη www.eurolife.gr η οποία αποτελεί τη διαδικτυακή παρουσία της Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών και των θυγατρικών της εταιρειών Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής καιEurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων (έκαστη εφεξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία» και από κοινού ως οι «Εταιρείες»). Οι Εταιρείες εδρεύουν στην οδό Πανεπιστημίου 33-35 & Κοραή, 10564, Αθήνα και έχουν στοιχεία επικοινωνίας τηλ: 210 9303800 και e-mail: info@eurolife.gr.

Με την παρούσα ενημέρωση σας παρέχουμε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο κατά την πλοήγηση σας στη διαδικτυακή πύλη www.eurolife.gr όσο και κατά τις υπόλοιπες επαφές/συναλλαγές/ αλληλεπιδράσεις σας με τις Εταιρείες (ως πελάτες, συνεργάτες, επισκέπτες κτιριακών εγκαταστάσεων, υποψήφιοι  εργαζόμενοι υποψήφιοι προς ασφάλιση, υποψήφιοι πελάτες, δικαιούχοι ασφαλίσματος).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας που αφορούν την πλοήγηση σας στη διαδικτυακή πύλη www.eurolife.gr και την αλληλεπίδρασή σας με τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές και διαδικτυακές υπηρεσίες των Εταιρειών είναι  η «Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών». Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε αναφερθείτε εδώ.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας
κατά τις υπόλοιπες επαφές/συναλλαγές/ αλληλεπιδράσεις σας είναι η Εταιρεία με την οποία κατά περίπτωση έρχεστε σε επαφή/συναλλάσσεστε/αλληλεπιδράτε.

Οι Εταιρείες θεωρούν ότι η προστασία των δεδομένων σας είναι θέμα εξαιρετικής σημασίας και δεσμεύονται να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα, σε αυτές, μέσα ούτως ώστε να διατηρούν την ιδιωτικότητά σας.

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται από τον κατά περίπτωση Υπεύθυνο Επεξεργασίας η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Θα σας πούμε:

Η ενημέρωση είναι κατηγοριοποιημένη. Έτσι μπορείτε, ανάλογα με την εταιρεία με την οποία σχετίζεστε, ή για την οποία ενδιαφέρεστε, να επιλέξετε τον λόγο για τον οποίο πραγματοποιείται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να λάβετε σχετικές αναλυτικές πληροφορίες.

Στο  πρώτο μέρος της ενημέρωσης οι Εταιρείες παρέχουν  πληροφορίες που αφορούν όλα τα υποκείμενα των δεδομένων, ανεξαρτήτως του σκοπού της επεξεργασίας. Στο δεύτερο μέρος παρέχεται εξειδικευμένη ενημέρωση ανάλογα με την επεξεργασία και την εταιρεία με την οποία έχετε σχέση ή για την οποία ενδιαφέρεστε.

Πρώτο Μέρος

Κοινή ενημέρωση των εταιρειών προς όλους (ανεξάρτητα από τον σκοπό της επεξεργασίας)

Δεύτερο Μέρος

Εξειδικευμένη Ενημέρωση ανά Εταιρεία και Επεξεργασία

 

* Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας πολιτικής έγινε στις 16/12/2021

Άσκηση Δικαιωμάτων

*Παρακαλούμε όπως αναφέρετε στον τίτλο του email το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε και όπως επισυνάψετε αποδεικτικό του ΑΦΜ σας για την πιστοποίηση των στοιχείων σας. (Το αποδεικτικό του ΑΦΜ σας μπορείτε να το βρείτε στο επάνω μέρος του εκκαθαριστικού της Εφορίας.)
ΥΠΟΒΟΛΗ