Οικονομικά Στοιχεία

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Εισάγετε μια ημερομηνία και πατήστε λήψη για να κατεβάσετε το αντίστοιχο ημερήσιο δελτίο τιμών Eurolife FFH AEAZ

Χρήση που έληξε στις 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
273.49 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
379.02 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
311.87 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2016

30 Δεκεμβρίου 2016
211.94 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2015

30 Δεκεμβρίου 2015
84.5 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2014

30 Δεκεμβρίου 2014
85.96 KB

Οικονομικά Μεγέθη 2019

Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
€ 264* εκ.
Αποζημιώσεις
€ 134,7 εκ.
Κέρδη προ φόρων
€ 34,2 εκ.
Λειτουργικά κέρδη προ φόρων
€ 3,3 δις
Σύνολο ενεργητικού
€ 508 εκ.
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
*Το ποσό αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής δημιουργίας κεφαλαίου στην Ελλάδα