Εταιρική Διακυβέρνηση

Δείτε την εταιρική μας δομή

 • Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών
  Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής 
  Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων
  1. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  2. Θεόδωρος Καλαντώνης, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
  3. Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
  4. Alberto Lotti, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
  5. Wade Sebastian Burton, Μη εκτελεστικό μέλος
  6. Irena Germanoviciute, Μη εκτελεστικό μέλος
  7. Νικόλαος Δελένδας, Εκτελεστικό μέλος
  8. Αμαλία Μόφορη, Εκτελεστικό μέλος
  9. Βασίλειος Νικηφοράκης, Εκτελεστικό μέλος
  Designia Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων 
  1. Θεόδωρος Καλαντώνης, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος
  2. Άννα Τρύφων, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
  3. Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Μη εκτελεστικό μέλος
  Designia Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτόρευσης Ασφαλίσεων  
  1. Βασίλειος Νικηφοράκης, Πρόεδρος
  2. Γεώργιος Κεφάλας, Αντιπρόεδρος
  3. Νικόλαος Κάρκουλας, Μέλος
  4. Σπυρίδων Τραπεζόντας, Μέλος
  Διεθνής Κτηματική ΑΕ
  1. Χρήστος Τζουβελέκης, Πρόεδρος
  2. Βύρων Σοφός, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Σπυρίδων Αθανίτης, Μέλος
 • Επιτροπές ελέγχου
  Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών
  Eurolife FFH Ανώνυμης Εταρείας Ασφαλίσεων Ζωής
  Eurolife FFH Ανώνυμης Εταιρείας Γενικών Ασφαλειών
  1. Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Πρόεδρος
  2. Alberto Lotti, Μέλος
  3. Wade Sebastian Burton, Μέλος

  Επιτροπές Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων:
  Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών
  Eurolife FFH Ανώνυμης Εταρείας Ασφαλίσεων Ζωής
  Eurolife FFH Ανώνυμης Εταιρείας Γενικών Ασφαλειών
  1. Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Πρόεδρος
  2. Alberto Lotti, Μέλος
  3. Wade Sebastian Burton, Μέλος

  Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων:
  Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών
  Eurolife FFH Ανώνυμης Εταρείας Ασφαλίσεων Ζωής
  Eurolife FFH Ανώνυμης Εταιρείας Γενικών Ασφαλειών
  1. Alberto Lotti, Πρόεδρος
  2. Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Μέλος
  3. Wade Sebastian Burton, Μέλος
  4. Αμαλία Μόφορη, Μέλος
  5. Βασίλειος Νικηφοράκης, Μέλος
  6. Παναγιώτης Γεωργόπουλός, Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου
  7. Σπυρίδων Αθανίτης, Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου