Οικονομικά Στοιχεία

01/01/2023 – 31/12/2023 Colonnade Finance S.à r.l.

31 Δεκεμβρίου 2023
2.32 MB

01/01/2022 – 31/12/2022 Colonnade Finance S.à r.l.

23 Μαΐου 2023
2.32 MB

01/01/2021 - 31/12/2021

31 Δεκεμβρίου 2021
2.7 MB

01/01/2020 - 31/12/2020

31 Δεκεμβρίου 2020
2.77 MB

01/01/2019 - 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
2.69 MB

01/01/2018 - 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
2.78 MB

01/01/2017 - 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
3.64 MB

01/01/2016 - 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
2.74 MB

Θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα

Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής

Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων

Διεθνής Κτηματική

Designia Insurance Brokers

Designia Insurance Agents

Θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου στην Ρουμανία

Eurolife FFH Asigurari De Viata

Eurolife FFH Asigurari Generale