Εκπαίδευση

Στη Eurolife FFH, προσφέρουμε στους Συνεργάτες Πωλήσεων δυνατότητα επαναπιστοποίησης μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος «Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών», που είναι πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με νέες διατάξεις*, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών, οφείλουν να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους μέσω της επανεκπαίδευσης.

Γι’ αυτό, επενδύουμε σε εκπαιδευτικές δράσεις ευέλικτες και προσαρμοσμένες στο θεσμικό πλαίσιο, στα δεδομένα και τις ανάγκες των συνεργατών μας. Έτσι, η υποχρέωση επανεκπαίδευσης υλοποιείται με τη μορφή σεμιναρίων και επιτυχούς ολοκλήρωσης τεστ και πιστοποιείται μέσω της χορήγησης βεβαιώσεων ολοκλήρωσης των σεμιναρίων αυτών.**

Οι ενότητες του Προγράμματος Επαναπιστοποίησης καλύπτουν τρεις τομείς***, που είναι οι ακόλουθοι:

 

*«Νόμος 4583/2018 Κεφάλαιο Δ,  Άρθρο 20 Επαγγελματικές απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων (Άρθρο 10 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας) παράγραφος 3». Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η επανεκπαίδευση συνεπάγεται υποχρέωση του εγγεγραμμένου στο Μητρώο διαμεσολαβητή να επικαιροποιεί την ασφαλιστική του γνώση και επαγγελματική του επάρκεια.
**Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η επανεκπαίδευση συνεπάγεται υποχρέωση του εγγεγραμμένου στο Μητρώο διαμεσολαβητή να επικαιροποιεί την ασφαλιστική του γνώση και επαγγελματική του επάρκεια.Στην πράξη η υποχρέωση επανεκπαίδευσης υλοποιείται με τη μορφή σεμιναρίων και επιτυχούς ολοκλήρωσης τεστ και πιστοποιείται μέσω της χορήγησης βεβαιώσεων περάτωσης των σχετικών σεμιναρίων. Οι βεβαιώσεις αυτές, μαζί με τα Πιστοποιητικά B,Γ γνώσεων που ορίζει η πράξη 16/2013, αποτελούν πλέον τα νόμιμα αποδεικτικά κατοχής των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 4 του π.δ.190/06 για την εγγραφή και για τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
***Τα συγκεκριμένα σεμινάρια έχουν αξιολογηθεί από την Επιτροπή του άρθρου 6 παρ.5 της ΠΕΕ45/21.11.2014 (ΦΕΚ Β 3350/12.12.2014) ως κατάλληλα για την επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.