Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις - Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Προστατέψτε το ενεργητικό, τα οικονομικά αποτελέσματα και το προσωπικό της επιχείρησής σας
και διασφαλίστε τη στρατηγική της ανάπτυξη.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Όλες οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, μετόχων. Ως Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτο, να την αποκαταστήσει.

Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου (δηλ. των αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του. Εμείς σας παρέχουμε τη δυνατότητα ολοκληρωμένης κάλυψης Αστικής Ευθύνης για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησής σας. Αφορά σε απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή του προσωπικού της επιχείρησής σας, που ως συνέπεια είχαν Υλικές Ζημιές ή Σωματικές Βλάβες τρίτων.

 • Προσφέρει κάλυψη για υλικές ζημιές, σωματική βλάβη ή και για απώλεια ζωής, που μπορεί να προκληθεί σε τρίτους από άδικες πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας και που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την λειτουργία των χώρων της επιχείρησής σας.
 • Αφορά υλικές ζημιές, σωματική βλάβη ή απώλεια ζωής που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους, από ή σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που διαθέσατε μέσα στα πλαίσια της εμπορικής σας δραστηριότητας.
 • Σας καλύπτει για την ευθύνη που έχετε ως εργοδότης έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρησή σας, για τυχόν ατύχημα (σωματική βλάβη ή/και απώλεια ζωής) που μπορεί να υποστεί από/ή κατά την εκτέλεση της εργασίας του.
 • Προσφέρει κάλυψη έναντι σωματικής βλάβης, απώλεια ζωής ή και υλικών ζημιών που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών από την εταιρεία σας.

Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Safe Management

Με το Πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών προστατεύετε τόσο τα στελέχη, όσο και την ίδια την εταιρεία ως νομικό πρόσωπο, έναντι απαιτήσεων τρίτων που ενδέχεται να θεωρήσουν ότι μια απόφαση της εταιρείας τους ζημιώνει, ή και λόγω λαθών και παραλείψεων που υπάρχει περίπτωση να συμβούν κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων ενός στελέχους

  • Προσωπική ευθύνη διοικητικών στελεχών
   Κάλυψη της ευθύνης των φυσικών προσώπων που ασκούν διοικητικά καθήκοντα στην εταιρεία  σε περίπτωση απαιτήσεων τρίτων στο πλαίσιο άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για εργατική πρακτική.

  • Οικονομικές ζημίες μετά από ικανοποίηση απαίτησης
   Κάλυψη της ίδιας της Εταιρείας για την οικονομική ζημιά που υπέστη ικανοποιώντας απαίτηση που εγείρεται εναντίον ασφαλισμένου προσώπου.

  • Ευθύνη Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ.
   Προβλέπεται κάλυψη της ευθύνης των μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

  • Έξοδα υπεράσπισης και έρευνας
   Κάλυψη εξόδων υπεράσπισης και ερευνών, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε περιστατικά Ρύπανσης, Υγιεινής και Ασφάλειας των εργασιών.

  • Ηθική βλάβη και προσβολή προσωπικότητας
   Καλύπτονται περιστατικά για ηθική βλάβη και προσβολή προσωπικότητας, άλλης από Εργατική Πρακτική, σχετική με Άδικη Πράξη η οποία διαπράχθηκε από στέλεχος της εταιρείας.

  • Έξοδα για διαχείριση κρίσης
   Κάλυψη εξόδων για τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης της εταιρείας που περιλαμβάνουν έξοδα προστασίας περιουσιακών στοιχείων, έξοδα έκδοσης, έξοδα δημοσίων σχέσεων και αποκατάστασης φήμης.

  • Προστασία εταιρείας ως νομικού προσώπου
   Κάλυψη της ευθύνης της ίδιας της εταιρείας ως νομικού προσώπου σε περίπτωση που προκληθεί σε τρίτους οικονομική ζημιά λόγω λαθών και παραλείψεων, μέχρι το ποσό των 250.000 Ευρώ.

  • Ευθύνη λειτουργίας κτιριακών εγκαταστάσεων
   Κάλυψη Γενικής Αστικής ευθύνης της εταιρείας από την λειτουργία των κτιριακών της εγκαταστάσεων, μέχρι το ποσό των 30.000 Ευρώ.

  • Υπεξαίρεση και απάτη
   Καλύπτονται οι χρηματικές απώλειες που θα υποστεί η εταιρεία σε περιπτώσεις υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας από υπαλλήλους της εταιρείας μέχρι το ποσό των 100.000 Ευρώ.

  • Κλοπή και διάρρηξη
   Καλύπτεται η απώλεια χρημάτων συνεπεία κλοπής μετά από διάρρηξη ή αρπαγή χρηματοκιβωτίου, ληστείας ταμείου/χρηματοκιβωτίου και ληστείας κατά τη μεταφορά χρημάτων από υπαλλήλους της εταιρείας μέχρι το ποσό των 20.000 Ευρώ.

Συγκριτικός Πίνακας

Χρησιμοποιήστε τους πίνακες για να συγκρίνετε τα όρια καλύψεων Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών και να επιλέξετε εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρησή σας

Εργαλεία Ενημέρωσης

Στις ενότητες που ακολουθούν θα βρείτε όλες τις
συμπληρωματικές πληροφορίες που χρειάζεστε.

 • Τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών περιέχουν βασικές πληροφορίες του προϊόντος, προκειμένου να διευκολύνουν τη σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα και να σας βοηθήσουν να καταλήξετε στη βέλτιστη απόφαση.

  Safe Management

Γιατί να μας επιλέξετε

Φροντίζουμε ώστε η προστασία αυτών που έχουν αξία για εσάς να είναι μια επένδυση που αποδίδει

Ξεκάθαροι σε ό,τι υποσχόμαστε

Λειτουργούμε με απλότητα, διαφάνεια και σαφήνεια.

Νοιαζόμαστε για κάθε έναν από εσάς

Ενδιαφερόμαστε και φροντίζουμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Εξελισσόμαστε συνεχώς

Με ευελιξία, δημιουργικότητα και πρωτοτυπία.