Όροι Χρήσης

Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
για την επεξεργασία των δεδομένων τους
με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Νόμου 4624/2019
και τη συναφή ελληνική νομοθεσία

Η ασφαλιστική εταιρεία  Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής (εφεξής «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό Πανεπιστημίου 33-35 & Κοραή, 10564, Αθήνα και έχει στοιχεία επικοινωνίας τηλ: 210 9303800 και e-mail: info@eurolife.gr , σας ενημερώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ότι συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας  δεδομένα, σύμφωνα με τα κάτωθι:

 

1. Τι δεδομένα συλλέγουμε;

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο

Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

2. Από πού συλλέγονται τα δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους σκοπούς, που περιγράφονται στην παράγραφο 3, απευθείας από εσάς, ως υποκείμενο των δεδομένων.

 

3. Για ποιον σκοπό  τα συλλέγουμε πώς τα επεξεργαζόμαστε και ποια είναι η νομική βάση ανά  σκοπό επεξεργασίας;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που  συλλέγει η Εταιρεία, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ίδια ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους κάτωθι σκοπούς:

Σκοπός: Η αποστολή στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση της μαγνητοσκοπημένης ομιλίας της κας Μαριακάκη Αγνής με θέμα την «Ενδυνάμωση των γυναικών και πως θα αξιοποιήσουν τις ικανότητες και τα χαρίσματά τους για να πετύχουν τους στόχους τους», η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά την 11/03/2022 και ώρα 18.00 μ.μ. καθώς και η παροχή προς εσάς της δυνατότητας να υποβάλετε ερώτημα στο πλαίσιο της ανωτέρω ομιλίας.

Νομική βάση: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο β’ του ΓΚΠΔ).

Σκοπός: Η εγγραφή σας στο Newsletter της Εταιρείας, για να λαμβάνετε ενημερώσεις και επιμορφωτικά άρθρα  

Νομική βάση: Επεξεργασίες δεδομένων που απαιτούνται από τις γενικές αρχές δικαίου και την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο γ’ του ΓΚΠΔ).

 

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η εγγραφή σας στο Newsletter της Εταιρείας.

Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

6. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ούτως ώστε να παρέχει την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Συμπληρωματικά με αυτό, χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας, καθώς επίσης και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Σχετικά με την άσκηση και ικανοποίηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας σημειώνονται τα ακόλουθα:

Η ικανοποίηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση των δικαιωμάτων περιορισμού, εναντίωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτά είναι αναγκαία για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεών της Εταιρείας, καθώς και για την άσκηση δικαιωμάτων της και την προάσπιση εννόμων συμφερόντων της.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας.

Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 9303800 ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: MyRights@eurolife.gr.

Η Εταιρεία θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και θα σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών και, μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες.

Επίσης έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλεστε εσείς και τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

8. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@eurolife.gr.