Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Eurolife ERB Ασφαλιστική

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική, παραμένοντας προσηλωμένη στη στρατηγική της να προσφέρει ασφαλιστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και με ορθολογική και συνετή διαχείριση των πόρων της, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες, διατήρησε και το 2012 τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Ειδικότερα, τα οικονομικά αποτελέσματα του Ασφαλιστικού Ομίλου Eurolife ERB [Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α] διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Το 2012 το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων των Eurolife ERB A.E.A.Z. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α διαμορφώθηκε στα 313,4 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, οριακή αύξηση σε ποσοστό 0,6% σε σχέση με το 2011.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε μια αγορά η οποία κινήθηκε και το 2012 πτωτικά με ποσοστό 10,7% σε σχέση με το 2011, η Eurolife ERB Ασφαλιστική κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στη Ζωή το οποίο διαμορφώθηκε στο 12,5% (11,6% το 2011) και στις Γενικές Ασφαλίσεις στο 2,8% (από 2% το 2011).

Επιπλέον, η Eurolife ERB παρουσίασε για το 2012 κέρδη μετά φόρων  61,1εκ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 46,3εκ. ευρώ που κατεγράφησαν  το 2011 λόγω της αρνητικής επίπτωσης που προέκυψε από την αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου την προηγούμενη χρονιά ενόψει του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI). Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιρώντας την αρνητική επίδραση στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων για το 2011, η κερδοφορία μετά φόρων το 2012 εμφανίζεται αυξημένη τόσο στην Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ κατά  14,5% όσο και στην Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. κατά  28,4%.

Οι δύο εταιρίες συνεχίζουν να διατηρούν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και έχουν εκπληρώσει τις προβλεπόμενες από το νόμο υποχρεώσεις τους για την ασφαλιστική τοποθέτηση και το περιθώριο φερεγγυότητας με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2012. Σημειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια αποτιμώμενα σε αξίες αγοράς στο πλαίσιο του εποπτικού ρυθμιστικού πλαισίου SOLVENCY I με ημερομηνία 31.12.2012, υπερκαλύπτουν το Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας σε ποσοστό 262% για τις Ασφαλίσεις Ζωής και 433% για τις Γενικές Ασφαλίσεις χωρίς την ανάγκη χρήσης ειδικών εποπτικών ρυθμίσεων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, κος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου δήλωσε τα εξής: «Στη Eurolife ERB δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη σωστή κάλυψη και αποζημίωση του πελάτη ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερό μας κεφάλαιο. Τα αποτελέσματα του 2012 οφείλονται σε αυτή ακριβώς τη στρατηγική. Η στήριξη του μετόχου μας, της Eurobank, με τη διατήρηση υψηλότατης κεφαλαιακής επάρκειας μας επιτρέπει να συνεχίζουμε την αναπτυξιακή πορεία μας βλέποντας με σιγουριά και αισιοδοξία το μέλλον».