Οικονομικά Στοιχεία

Χρήση που έληξε στις 31/12/2021

31 Δεκεμβρίου 2021
2.45 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2020

31 Δεκεμβρίου 2020
2.1 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
2.05 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
3.22 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
3.4 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
2.03 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2015

31 Δεκεμβρίου 2015
1.97 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2014

31 Δεκεμβρίου 2014
2.15 MB

Οικονομικά Μεγέθη 2018

Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
€ 280* εκ.
Αποζημιώσεις
€ 134,74 εκ.
Κέρδη προ φόρων
€ 34,2 εκ.
Λειτουργικά κέρδη προ φόρων
€ 3,3 δις
Σύνολο ενεργητικού
€ 508 εκ.
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
* Ποσά  αφορούν αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών,  καθώς και πληρωμές  εγγυημένων κεφαλαίων και αξιών εξαγοράς, ασφαλιστηρίων ζωής σε Ελλάδα.