Οικονομικά Στοιχεία

Χρήση που έληξε στις 31/12/2021

31 Δεκεμβρίου 2021
1.13 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2020

31 Δεκεμβρίου 2020
1.67 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
1.12 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
1.47 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
1.32 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
1.07 MB