Οικονομικά Στοιχεία

Χρήση που έληξε στις 31/12/2021

31 Δεκεμβρίου 2021
3.17 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2020

31 Δεκεμβρίου 2020
3.72 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
2.99 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
4.34 MB

Ατομικά - Χρήση που έληξε στις 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
1.6 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
3.94 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
2.64 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2015

31 Δεκεμβρίου 2015
2.73 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2014

31 Δεκεμβρίου 2014
1.52 MB

Θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα

Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής

Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων

Διεθνής Κτηματική

Designia Insurance Brokers Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου στην Ρουμανία

Eurolife FFH Asigurari De Viata

Eurolife FFH Asigurari Generale