Οικονομικά Στοιχεία

Ενοποιημένα Οικ. στοιχεία - 01/01/2018 - 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
324.18 KB

Ατομικά - 01/01/2018 - 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
339.27 KB

Ατομικά και ενοποιημένα Οικ. στοιχεία – 01/01/2017 - 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
366.73 KB

Ατομικά και ενοποιημένα Οικ. στοιχεία – 01/01/2016 - 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
300.57 KB

Ατομικά και ενοποιημένα Οικ. στοιχεία – 01/01/2015 - 31/12/2015

31 Δεκεμβρίου 2015
323.18 KB

Ατομικά και ενοποιημένα Οικ. στοιχεία – 01/01/2014 - 31/12/2014

31 Δεκεμβρίου 2014
312.76 KB

Θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα

Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής

Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων

Διεθνής Κτηματική

Eurolife FFH Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.

Θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου στην Ρουμανία

Eurolife ERB Asigurari De Viata

Eurolife ERB Asigurari Generale