Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

Μόλις λάβουμε το παράπονο, ξεκινάει η άμεση και λεπτομερής εξέτασή του.

Παράλληλα, σας αποστέλλεται επιστολή που σας ενημερώνει ότι έχουμε λάβει το παράπονο που υποβάλατε, στην οποία επίσης συμπεριλαμβάνονται:

Περαιτέρω επίλυση

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε με την απάντησή μας, στην επιστολή μας θα βρείτε επίσης τις Αρχές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματος.

Ενδεικτικά:

Συνήγορος του Καταναλωτή

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3297/2004, η αναφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής γι’ αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Η υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διεκόπησαν αρχίζουν και πάλι από την με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Σημείωση

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού εξέτασης του παραπόνου από εμάς, καθώς και η τυχόν προσφυγή σας σε κάποια από τις Αρχές, δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας.