Ενημέρωση των υποψήφιων εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου Eurolife FFH Insurance Group A.E Συμμετοχών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679

Η Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών και οι θυγατρικές της στην Ελλάδα, που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, (εφεξής “Όμιλος Eurolife), με το παρόν έντυπο σας ενημερώνουν για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν, το λόγο της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, το χρόνο τήρησής τους, καθώς και για τα δικαιώματά σας ως υποψηφίων συνεργατών στον Όμιλο Eurolife.

1. Ποιοι είμαστε;

Οι εταιρείες Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων που ανήκουν στη Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών και εδρεύουν επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 33-35 & Κοραή 6-10, 10564 Αθήνα.

2. Τι δεδομένα ενδέχεται να συλλεχθούν και από πού;

• Δεδομένα ταυτοποίησής σας όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης.

• Δεδομένα επικοινωνίας σας όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου (σταθερού και κινητού)

• Δεδομένα επαγγελματικών σας ικανοτήτων συναφή με την κατά περίπτωση θέση εργασίας όπως βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, εκπαιδεύσεις που έχετε παρακολουθήσει, επαγγελματική εμπειρία συνοδευόμενη από πληροφορία σχετικά με τη θέση, την εταιρεία, τη διάρκεια εργασίας, κύριες αρμοδιότητες σας, γνώσεις σχετικά με ξένες γλώσσες και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο για να συνεκτιμηθεί.

Τα ανωτέρω δεδομένα προσκομίζονται από εσάς ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα.

Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία δίνεται είτε σε μορφή συνοδευόμενου εγγράφου είτε στα πλαίσια του βιογραφικού σας σημειώματος, εκτός από αυτή που ζητείται, δίνεται σε εθελοντική βάση.

 

3. Γιατί τα συλλέγουμε και πως τα επεξεργαζόμαστε;

Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Όμιλο Eurolife ή και τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό του (βλ. παρ. 4 κατωτέρω), για την αξιολόγηση της αίτησής σας προς συνεργασία καθώς και για την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας, όταν αυτό απαιτείται.

 

4. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

• Στα δεδομένα σας (ειδικά και μη) έχουν πρόσβαση η διοίκηση ή/και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των εταιρειών του Ομίλου Eurolife, μόνο εφόσον χρειάζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

• Τα εκάστοτε κατά περίπτωση δεδομένα σας λαμβάνουν επίσης συνεργαζόμενοι με τον Όμιλο Eurolife φορείς, εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του, όπως και λοιποί φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Όμιλο Eurolife για την αξιολόγηση του προσωπικού, την οργάνωση της εργασίας κλπ., υπό τον όρο της τήρησης του απορρήτου και διαφύλαξης των δεδομένων σας.

• Περαιτέρω, υπό ειδικές περιπτώσεις, τα δεδομένα σας μπορεί να μεταβιβαστούν σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου, όπως και λειτουργούς αυτών, καθώς και σε τυχόν τρίτους βάσει διατάξεων νόμου ή αποφάσεων, κανονιστικών, δικαστικών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών.

 

5. Πόσο χρόνο κρατάμε τα δεδομένα σας και γιατί;

• Εφόσον η αίτηση σας καταλήξει σε σύναψη σύμβασης τα δεδομένα σας θα τηρούνται από τον Όμιλο Eurolife για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου τα δεδομένα σας καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.

• Σε κάθε άλλη περίπτωση τα δεδομένα σας κρατούνται μέχρι το πέρας της διαδικασίας επιλογής.

 

6. Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Ο Όμιλος Eurolife εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών προκειμένου να παρέχει την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Συμπληρωματικά με αυτό, χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας καθώς επίσης και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα.

 

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;

• Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, όπως και την προέλευσή τους.

• Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης.

• Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή/και να αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών, καθώς και τη διαγραφή αυτών

• Αυτά τα αιτήματά σας μπορεί να ικανοποιηθούν μόνο στο μέτρο που δεν πλήττεται ή περιορίζεται η δυνατότητα προάσπισης των έννομων συμφερόντων των εταιρειών του Ομίλου.

• Ο Όμιλος Eurolife θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και για να σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν οπότε θα σας ενημερώνουμε για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν, εκτός εάν, υπάρξουν περιπτώσεις αποδεδειγμένα καταχρηστικής άσκησης του σχετικού δικαιώματος που συνεπάγεται αύξηση του κόστους από πλευράς μας, οπότε θα σας ενημερώνουμε σχετικά.

• Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 9303800 ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@eurolife.gr.

 

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλεσθε εσείς και τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.