Οικονομικά Στοιχεία

Χρήση που έληξε στις 31/12/2020

31 Δεκεμβρίου 2020
132.55 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
342.44 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
267.6 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
85.82 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
227.53 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2015

31 Δεκεμβρίου 2015
302.12 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2014

31 Δεκεμβρίου 2014
105.51 KB

Οικονομικά Μεγέθη 2021

Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
€336 εκ.
Αποζημιώσεις, Α.Ε.Α.Ζ.
€15,1 εκ.

Αποζημιώσεις, Α.Ε.Γ.Α.

€75,6 εκ.
Κέρδη προ φόρων, Α.Ε.Α.Ζ.
€7,7 εκ.
Κέρδη προ φόρων, Α.Ε.Γ.Α.
€3,4 δις
Σύνολο ενεργητικού, Α.Ε.Α.Ζ.
€192 εκ.
Σύνολο ενεργητικού. Α.Ε.Γ.Α.