Συχνές ερωτήσεις

Habitat-004-wide

Συχνές ερωτήσεις για το Πρόγραμμα My Investment Plan

 • Το My Investment Plan είναι ένα αφαλιστικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με επενδύσεις με θεμελιώδεις διαφορές έναντι της απευθείας επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια.

  Ενδεικτικά, επισημαίνουμε τα εξής στοιχεία του My Investment Plan που το διαφοροποιούν ουσιωδώς από την απευθείας επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια:

  • Εξασφαλίζετε τη συστηματικότητα της επένδυσης, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί μέσα από απ’ ευθείας τοποθέτηση σε αμοιβαία κεφάλαια.
  • Το πρόγραμμα έχει μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα, για την επίτευξη μακροπρόθεσμων οικονομικών στόχων
  • Το πρόγραμμα δεν απαιτεί υψηλό αρχικό κεφάλαιο, μπορείτε να ξεκινήσετε με μόλις 50€ / μήνα.
  • Οι παρεχόμενες ευελιξίες του προγράμματος το κάνουν προσαρμόσιμο σε όλα τα στάδια της ζωής σας.
  • Έχετε τη δυνατότητα να το συνδυάσετε με παροχές προστασίας, μέσα από συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις ζωής και ανικανότητας.
  • Η Eurobank Α.Ε.Δ.Α.Κ. αναλαμβάνει την ενεργή διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων, πάντα σε συνάρτηση με την επενδυτική στρατηγική που έχετε επιλέξει σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ.
 • Το My Investment Plan είναι ένα πρόγραμμα με μακροχρόνιο ορίζοντα, όπως πρέπει να είναι κάθε επενδυτική τοποθέτηση, διότι έτσι αξιοποιείται σε βέλτιστο βαθμό η εκάστοτε επενδυτική στρατηγική, σύμφωνα και με το αντίστοιχο προφίλ ρίσκου/αναμενόμενης απόδοσης. Η συστηματική, πειθαρχημένη και αδιάλειπτη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυξάνει τις πιθανότητες ικανής συσσώρευσης κεφαλαίου για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων στόχων.

 • Έχετε πρόσβαση σε καθημερινή βάση μέσω διαδικτύου, στην πλατφόρμα Eurolife Connect, για παρακολούθηση των κρίσιμων μεγεθών του προγράμματος σας (όπως: αξία του λογαριασμού επένδυσης, αξία εξαγοράς, καθαρές τιμές των υποκειμένων αμοιβαίων κεφαλαίων).
 • Το My Investment Plan περιλαμβάνει χρεώσεις για:

  Το κόστος Ασφαλιστικών Καλύψεων
  Το κόστος διαχείρισης λογαριασμού μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (διαφοροποιείται ανάλογα με το αν το πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ ή όχι)
  Τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις (π.χ. εισφορές υπέρ του εγγυητικού κεφαλαίου Ζωής)

  Επιπροσθέτως, διαφορετικά είναι και τα ποσοστά των προς επένδυση ασφαλίστρων (προερχόμενα από τακτικές και έκτακτες καταβολές), τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

  Για τακτικές καταβολές:

  Έως του ορίου των 1.200* ευρώ: 1ο έτος 80%, 2ο έτος: 90%, 3ο έτος 98%, 4ο έτος και μετέπειτα: 100%

  Άνω του ορίου των 1.200* ευρώ: 1ο έτος 90%, 2ο έτος: 95%, 3ο έτος και μετέπειτα: 100%

  Για έκτακτες καταβολές:

  Έως του ορίου των 5.000* ευρώ και ανεξαρτήτως ασφαλιστικού έτους: 95%

  Άνω του ορίου των 5.000* ευρώ και ανεξαρτήτως ασφαλιστικού έτους: 98%

   

  *Αφορά καθαρά ασφάλιστρα και δεν περιλαμβάνονται τυχόν ασφάλιστρα συμπληρωματικών καλύψεων.

   

   
 • Ναι. Το My Investment Plan είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπεται η αλλαγή επενδυτικής στρατηγικής τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες καταβολές (μέχρι 2 φορές ανά έτος, χωρίς επιβάρυνση) η οποία πραγματοποιείται με αίτηση τροποποίησης και εκ νέου συμπλήρωσης υποχρεωτικά εντύπου καταλληλότητας και συμβατότητας.
 • Πριν τη λήξη το My Investment Plan παρέχει:
  • Κάλυψη σε ενδεχόμενο απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης. Καταβολή Αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης και του αναγραφόμενου στον Πίνακα Παροχών του ασφαλιστηρίου ασφαλισμένου κεφάλαιυο της Βασικής Κάλυψης Ζωής
  • Εφόσον έχουν επιλεγεί και οι αντίστοιχες συμπληρωματικές καλύψεις, το My Investment Plan παρέχει επιπλέον κάλυψη σε ενδεχόμενο Απώλειας Ζωής ή Μόνιμης Ολικής / Μερικής Ανικανότητας.
  • Δικαίωμα από το 3ο έτος ισχύος του προγράμματος, μερικής ή ολικής εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης, σε ποσοστό έως και 100% ανάλογα με το έτος ισχύος του προγράμματος.
  • Δικαίωμα μερικής ή ολικής εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης, σε περίπτωση διάγνωσης Σοβαρής Ασθένειας του Ασφαλισμένου, σε ποσοστό έως και 100% χωρίς επιβάρυνση σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό έτος και αν συμβεί.
  Στη λήξη ή σε περίπτωση ολικής εξαγοράς το My Investment Plan προσφέρει τις 2 ακόλουθες επιλογές:
  • Καταβολή Αξίας του λογαριασμού επένδυσης ασφαλιστηρίου (αριθμός μεριδίων των Υπό-Αμοιβαίων επί την τιμή εξαγοράς του μεριδίου του αντίστοιχου Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης) ή
  • Τοποθέτηση της αξίας εξαγοράς του λογαριασμού επένδυσης σε κάλυψη παροχής άμεσης σύνταξης για 10 ή 15 ή 20 έτη. Το δικαίωμα αυτό δίνεται μόνο σε περίπτωση που Αντισυμβαλλόμενος και Ασφαλισμένος είναι το ίδιο πρόσωπο και ασκείται μετά από 10 έτη ισχύος του Ασφαλιστηρίου.
 • Το δικαίωμα ολικής ή μερικής ρευστοποίησης του Λογαριασμού Επένδυσης (ακύρωση του προγράμματος σε περίπτωση ολικής ρευστοποίησης) το οποίο αφορά τις τακτικές καταβολές σας, παρέχεται μετά το 2ο ασφαλιστικό έτος, ενώ για τις τυχόν έκτακτες μετά από το 3ο μήνα από την καταβολή.

  Το ποσό που θα εισπράξετε θα αντιστοιχεί στην αξία του Προσωπικού σας Λογαριασμού μείον το κόστος ρευστοποίησης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής για τις τακτικές καταβολές: 1ο και 2ο έτος: 100%, 3ο έτος 70%; 4ο έτος: 40%, 5ο έτος 25%; 6ο έτος: 10% και 0% μετέπειτα.

  Δικαίωμα μερικής ρευστοποίησης για τις έκτακτες καταβολές παρέχεται από τον 3ο μήνα (έπειτα από την έκτακτη καταβολή) με το εξής κόστος παρακράτησης: για ποσά έως 5.000€ παρακράτηση 2%, από 5.001€ έως 20.000€ παρακράτηση 1% και για ποσά από 20.000€ και άνω παρακράτηση 0,50%.

 • Η κάλυψη Πρόσκαιρης Ασφάλισης Ζωής περιλαμβάνεται υποχρεωτικά σε κάθε πρόγραμμα My Investment Plan.

  Σκοπός της κάλυψης είναι η καταβολή, πέραν της αξίας του λογαριασμού επένδυσης, ενός πρόσθετου ασφαλισμένου κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου. Το κόστος ασφάλισης εξαρτάται από τρείς παραμέτρους:

  • Την ηλικία του ασφαλισμένου
  • Το ασκούμενο επάγγελμα του ασφαλισμένου
  • Τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις
 • Για τον ασφαλισμένο:

  • Κάλυψη Απώλειας Ζωής του ασφαλισμένου με συμπληρωματική πρόσκαιρη ασφάλιση
  • Κάλυψη Απώλειας Ζωής του ασφαλισμένου από Ατύχημα
  • Κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας/Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου από Ατύχημα

   

  Για τον Αντισυμβαλλόμενο:

  • Κάλυψη Προστασίας λόγω Απώλειας Ζωής του Αντισυμβαλλόμενου. Tο κεφάλαιο κάλυψης σχετίζεται μόνο με τις τακτικές εισφορές και όχι τις έκτακτες.
  • Κάλυψη Προστασίας λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Αντισυμβαλλόμενου για οποιαδήποτε εργασία. Το κεφάλαιο κάλυψης σχετίζεται μόνο με τις τακτικές εισφορές και όχι τις έκτακτες.
 • Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου, το My Investment Plan καταβάλει στους Δικαιούχους:
  • Την Αξία του Λογαριασμού Επένδυσης
  • Το αναγραφόμενο στον Πίνακα Παροχών του ασφαλιστηρίου, ασφαλισμένο κεφάλαιο της Βασικής Κάλυψης Ζωής
  Σημειώστε πως, σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η συμπληρωματική κάλυψη ‘’Συμπληρωματική Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής’’ θα καταβληθεί στους Δικαιούχους το επιπλέον ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του ασφαλιστηρίου.

   

 • Το My Investment Plan θα αποδώσει σε περίπτωση εξαγοράς το 100% της Αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης, χωρίς παρακράτηση, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού έτους της εξαγοράς, λόγω διάγνωσης μίας εκ των σοβαρών ασθενειών που οριζονταί στο ασφαλιστήριο.
 • Η άσκηση του δικαιώματος προϋποθέτει την εξόφληση της τελευταίας οφειλόμενης δόσης ασφαλίστρου. Το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης της δόσης του Ασφαλίστρου Επενδυτικού Σκέλους μπορεί να ασκείται μόνο μία φορά ανά Ασφαλιστικό Έτος.
  • Το δικαίωμαμείωσης δόσης μπορεί να ασκηθεί μετά το 1ο έτος και σε κάθε πληρωμή δόσης ως εξής: 2ο έτος έως 10%, 3ο έτος 20% από το 4ο έτος και έπειτα έως 30%
  • Το δικαίωμααύξησης δόσης μπορεί να ασκηθεί 2 μήνες μετά ,και μία φορά κατ’ έτος, από την έναρξη του συμβολαίου έως 30% επί του αμέσως προηγούμενουασφαλίστρου της κάλυψης.
 • Αίτημα για αλλαγή Αντισυμβαλλόμενου δεν προβλέπεται. Αλλαγή δικαιούχων μπορεί να πραγματοποιηθεί  οποιαδήποτε στιγμή με απλή, ενυπόγραφη, Αίτηση Τροποποίησης.
 • Για την επαναφορά του προγράμματος My Investment Plan απαιτείται η συμπλήρωση Εντύπου Αίτησης Τροποποίησης Ασφάλισης Ζωής, με την προϋπόθεση εξόφλησης όλων των ανείσπρακτων δόσεων ασφαλίστρων και με την επιφύλαξη ότι δεν έχει μεταβληθεί η κατάσταση της υγείας του Αντισυμβαλλόμενου- Ασφαλισμένου (εφόσον έχουν επιλεγεί συμπληρωματικές καλύψεις).
 • Με τη συμπλήρωση ενυπόγραφου Εντύπου Αίτησης Τροποποίησης Ασφάλισης Ζωής.
 • Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να αιτηθεί την επαναφορά σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία διακοπής των τακτικών καταβολών ασφαλίστρου, υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να αποπληρωθούν όλες οι ανεξόφλητες αποδείξεις που έχουν εκδοθεί κατά την παραπάνω διάρκεια με την επιφύλαξη ότι δεν έχει μεταβληθεί η κατάσταση της υγείας του Αντισυμβαλλόμενου- Ασφαλισμένου (εφόσον έχουν επιλεγεί συμπληρωματικές καλύψεις).
 • Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε συχνότητα πληρωμής (ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία, μηνιαία), χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
*ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΈΝΤΥΠΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.