Οικονομικά Στοιχεία

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Εισάγετε μια ημερομηνία και πατήστε λήψη για να κατεβάσετε το αντίστοιχο ημερήσιο δελτίο τιμών Eurolife ERB A.E.A.Z.

Χρήση που έληξε στις 30/06/2019

30 Ιουνίου 2019
918.65 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
1.22 MB

Χρήση που έληξε στις 30/06/2018

30 Ιουνίου 2018
693.13 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
517.11 KB

Χρήση που έληξε στις 30/06/2017

30 Ιουνίου 2017
582.99 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
1.17 MB

Οικονομικά Μεγέθη 2018

Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
€ 184* εκ.
Αποζημιώσεις
€ 206 εκ.
Κέρδη προ φόρων
€ 19,7 εκ.
Λειτουργικά κέρδη προ φόρων
€ 2,8 δις
Σύνολο ενεργητικού
€ 430,6 εκ.
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
* Ποσά  αφορούν αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών,  καθώς και πληρωμές  εγγυημένων κεφαλαίων και αξιών εξαγοράς, ασφαλιστηρίων ζωής σε Ελλάδα.