Οικονομικά Στοιχεία

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Εισάγετε μια ημερομηνία και πατήστε λήψη για να κατεβάσετε το αντίστοιχο ημερήσιο δελτίο τιμών Eurolife FFH AEAZ

Χρήση που έληξε στις 30/06/2020

30 Ιουνίου 2020
930.54 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
1.19 MB

Χρήση που έληξε στις 30/06/2019

30 Ιουνίου 2019
918.65 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
1.22 MB

Χρήση που έληξε στις 30/06/2018

30 Ιουνίου 2018
693.13 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
517.11 KB

Χρήση που έληξε στις 30/06/2017

30 Ιουνίου 2017
582.99 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
1.17 MB

Οικονομικά Μεγέθη 2019

Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
€ 264* εκ.
Αποζημιώσεις
€ 134,7 εκ.
Κέρδη προ φόρων
€ 34,2 εκ.
Λειτουργικά κέρδη προ φόρων
€ 3,3 δις
Σύνολο ενεργητικού
€ 508 εκ.
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
*Το ποσό αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής δημιουργίας κεφαλαίου στην Ελλάδα