Οικονομικά Στοιχεία

01/01/2020 - 31/12/2020

31 Δεκεμβρίου 2020
2.04 MB

01/01/2019 - 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
3.63 MB

01/01/2018 - 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
1.75 MB

01/01/2017 - 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
2.95 MB

01/01/2016 - 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
2.32 MB

Οικονομικά Μεγέθη 2019

Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
€135,3 εκ.
Αποζημιώσεις, Α.Ε.Α.Ζ.
€18,2 εκ.

Αποζημιώσεις, Α.Ε.Γ.Α.

€ 134,7 εκ.
Κέρδη προ φόρων
€ 34,2 εκ.
Λειτουργικά κέρδη προ φόρων
€ 3,3 δις
Σύνολο ενεργητικού
€ 508 εκ.
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
*Το ποσό αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής δημιουργίας κεφαλαίου στην Ελλάδα