Οικονομικά Στοιχεία

01/01/2021 - 31/12/2021

31 Δεκεμβρίου 2021
2.12 MB

01/01/2020 - 31/12/2020

31 Δεκεμβρίου 2020
2.04 MB

01/01/2019 - 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
3.63 MB

01/01/2018 - 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
1.75 MB

01/01/2017 - 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
2.95 MB

01/01/2016 - 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
2.32 MB

Οικονομικά Μεγέθη 2021

Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
€336 εκ.
Αποζημιώσεις, Α.Ε.Α.Ζ.
€15,1 εκ.

Αποζημιώσεις, Α.Ε.Γ.Α.

€75,6 εκ.
Κέρδη προ φόρων, Α.Ε.Α.Ζ.
€7,7 εκ.
Κέρδη προ φόρων, Α.Ε.Γ.Α.
€3,4 δις
Σύνολο ενεργητικού, Α.Ε.Α.Ζ.
€192 εκ.
Σύνολο ενεργητικού. Α.Ε.Γ.Α.