Οικονομικά Στοιχεία

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Εισάγετε μια ημερομηνία και πατήστε λήψη για να κατεβάσετε το αντίστοιχο ημερήσιο δελτίο τιμών Eurolife ERB A.E.A.Z.

01/01/2018 - 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
1.82 MB

01/01/2017 - 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
3.28 MB

01/01/2016 - 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
2.62 MB

Οικονομικά Μεγέθη 2018

Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
€ 184* εκ.
Αποζημιώσεις
€ 206 εκ.
Κέρδη προ φόρων
€ 19,7 εκ.
Λειτουργικά κέρδη προ φόρων
€ 2,8 δις
Σύνολο ενεργητικού
€ 430,6 εκ.
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
* Ποσά  αφορούν αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών,  καθώς και πληρωμές  εγγυημένων κεφαλαίων και αξιών εξαγοράς, ασφαλιστηρίων ζωής σε Ελλάδα.