Οικονομικά Στοιχεία

Χρήση που έληξε στις 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
2.05 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
3.22 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
3.4 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
2.03 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2015

31 Δεκεμβρίου 2015
1.97 MB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2014

31 Δεκεμβρίου 2014
2.15 MB

Οικονομικά Μεγέθη 2019

Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
€135,3 εκ.
Αποζημιώσεις, Α.Ε.Α.Ζ.
€18,2 εκ.

Αποζημιώσεις, Α.Ε.Γ.Α.

€135,3 εκ.
Κέρδη προ φόρων, Α.Ε.Α.Ζ.
€18,2 εκ.
Κέρδη προ φόρων, Α.Ε.Γ.Α.
€3,3 δις
Σύνολο ενεργητικού, Α.Ε.Α.Ζ.
€192 εκ.
Σύνολο ενεργητικού. Α.Ε.Γ.Α.
*Το ποσό αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής δημιουργίας κεφαλαίου στην Ελλάδα