Όροι και Προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας

Περιγραφή όρων & προϋποθέσεων της προωθητικής ενέργειας, «Προσφορά Δωροεπιταγής καυσίμων σε νέα συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου της Eurolife FFH ΑΕΓΑ αποκλειστικά για κατόχους ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις (unit linked) περιοδικών καταβολών της Eurolife FFH ΑΕΑΖ

 

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» (εφεξής: «Eurolife FFH ΑΕΓΑ»), διοργανώνει προωθητική ενέργειαγια τους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων αυτοκινήτου, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και έχουν αναρτηθεί στο site της εταιρείας https://www.eurolife.gr

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οιπελάτες, κάτοχοι τουλάχιστον ενός εν ισχύ ασφαλιστηρίου συμβολαίου συνδεδεμένου με επενδύσεις (unit linked) περιοδικών καταβολών της «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» (εφεξής: «Eurolife FFH ΑΕΑΖ»),κατά το χρονικό διάστημα από 01/11/2021 έως και 30/04/2022, οι οποίοι θα συνάψουν με την «Eurolife FFH ΑΕΓΑ» ένα τουλάχιστον νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αυτοκινήτου (Προγράμματα Ασφάλισης Αυτοκινήτου «Safe Drive Standard» ή «Safe Drive Plus» ή «Eurolife Ασφάλιση Αυτοκινήτου») ετήσιας ή εξάμηνης διάρκειας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

 

Η προωθητική ενέργεια αφορά αποκλειστικά νέα συμβόλαια των παραπάνω αναφερόμενων προγραμμάτων ασφάλισης αυτοκινήτου και δεν ισχύει για ανανεώσεις υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων αυτοκινήτου.

 

3. Οι πελάτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια δικαιούνται να λάβουν δωροεπιταγή ΕΚΟ της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ. Το ύψος του ποσού της δωροεπιταγής εξαρτάται αποκλειστικά από την διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου που θα συνάψουν οι πελάτες. Σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου ετήσιας διάρκειας οι πελάτες δικαιούνται να λάβουν δωροεπιταγή ποσού είκοσι ευρώ (€20), και σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου εξάμηνης διάρκειας οι πελάτες δικαιούνται να λάβουν δωροεπιταγή δέκα ευρώ ποσού δέκα ευρώ (€10). Διευκρινίζεται ότι οι πελάτες που θα συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου τρίμηνης διάρκειας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και δεν δικαιούνται να λάβουν δωροεπιταγή. 

 

4. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια οι υπάλληλοι της εταιρείας με την επωνυμία Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και των θυγατρικών της εταιρειών. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις του άρθρου 2 ή υπάγεται στις παραπάνω εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου η Eurolife FFH έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

 

5. Η Eurolife FFH διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε, στην άμεση διακοπή της προωθητικής ενέργειας για σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ούτε διατηρούν οποιαδήποτε απαίτηση κατά της Eurolife FFH, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της διαδικασίας ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης.

 

6. Επιπλέον, η Eurolife FFH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες όρους και τις ημερομηνίες ή να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη. Η τροποποιητική θα αναρτηθεί στo  https://www.eurolife.gr/ και θα παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την ανάρτησή της στo https://www.eurolife.gr/.

 

7. Η Eurolife FFH δεν φέρει ευθύνη για το προϊόν µε το οποίο θα εξαργυρωθεί η δωροεπιταγή.

 

8. Η παρούσα δωροεπιταγή είναι απολύτως προσωποπαγής και ανεπίδεκτη μεταβίβασης, ανταλλαγής κλπ, φέρει αρίθμηση και κωδικοποίηση με ΒΑRCODE για λόγους ασφαλείας και εξασφάλισης της μοναδικότητάς της, η δε χρήση της γίνεται από τον κάτοχό της μια μόνο φορά και για το σύνολο της αξίας της .

 

9. Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά και δεν μπορεί να συνδυαστεί με τυχόν άλλη ισχύουσα προσφορά, (ενδεικτικά μαζί με άλλη δωροεπιταγή, έκπτωση, προωθητική ενέργεια κλπ) είτε της παρέχουσας την δωροεπιταγή εταιρείας είτε της επιχείρησης στην οποία γίνεται η χρήση της δωροεπιταγής.

 

10. Η χρήση της δωροεπιταγής μπορεί να γίνει έως την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται σε εμφανές σημείο, μετά την πάροδο δε της οποίας απενεργοποιείται αυτόματα.

 

11. Η χρήση της δωροεπιταγής γίνεται στο ταμείο της επιχείρησης και αποκλειστικά και μόνο όταν και εφ όσον υπάρχει ενεργής σύνδεση (οn line) της επιχείρησης με το οικείο μηχανογραφικό σύστημα (GALAXY CRM) προς έλεγχο και επικύρωση της αξίας της δωροεπιταγής. Εάν για οιονδήποτε λόγο δεν μπορέσει να συνδεθεί η επιχείρηση ή να λειτουργήσει το εν λόγω πρόγραμμα όπως έχει προγραμματιστεί, (λχ αποτυχία του δικτύου, τεχνικές βλάβες κλπ) τότε αναστέλλεται προσωρινά για όσο διάστημα υπάρχει το ως άνω κώλυμα η χρήση της δωροεπιταγής, είναι δε στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ να ακυρώσει, τερματίσει, τροποποιήσει ή να αναστείλει την χρήση της δωροεπιταγης, χωρίς ο κάτοχος να έχει ή να διατηρεί οιαδήποτε αξίωση κατά της ΕΚΟ ΑΒΕΕ οιουδήποτε είδους (ενδεικτικά αποζημίωσης, αντικατάστασης ή ανταλλαγής της δωροεπιταγης, εξαργύρωσής της κλπ).

 

12. Η δωροεπιταγή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για λήψη οιασδήποτε υπηρεσίας (λχ πλύσιμο, αλλαγή λαδιών κλπ).

 

13. Εάν η αξία του προμηθευόμενου προϊόντος είναι μεγαλύτερη από την αξία της δωροεπιταγής, ο κάτοχος της δωροεπιταγής θα πρέπει να εξοφλήσει την διαφορά με τους τρόπους που γίνονται δεκτοί στην επιχείρηση όπου γίνεται η χρήσης της δωροεπιταγής.

 

14. Εάν η αξία του προμηθευόμενου προϊόντος είναι μικρότερη από την αξία της δωροεπιταγής, δεν επιστρέφεται, ή πιστώνεται με οιονδήποτε τρόπο η προκύπτουσα διαφορά στον κάτοχο της δωροεπιταγής.

 

15. Η εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ δεν ευθύνεται για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής της δωροεπιταγής από τον κάτοχό της και κατά συνέπεια η δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται για οιονδήποτε λόγο.

 

16. Η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αλλοίωση, καταστροφή, φθορά κλπ της δωροεπιταγής είναι παράνομη και την καθιστά αυτοδίκαια άκυρη και εκτός συναλλαγής.

 

17. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων του παρόντος (ενδεικτικά μεταβίβαση δωροεπιταγής, μη επιτρεπόμενη χρήση, αλλοίωση δωροεπιταγής κλπ) η εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να εξοφλήσει την δωροεπιταγή χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση οιουδήποτε είδους στον κάτοχό της.

 

18. Η παραλαβή της δωροεπιταγής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων» καθώς και την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε υποψήφιου λήπτης αυτής προς την εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ προκειμένου να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που τηρεί κατά την έννοια του Ν.2472/1997, όπως ισχύει. Ο κάτοχος της δωροεπιταγής έχει δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενος γι' αυτό στη εταιρεία.

 

19. Οι διευθύνσεις των συνεργαζομένων πρατηρίων της ΕΚΟ ΑΒΕΕ που μπορεί να γίνει η χρήση της δωροεπιταγής αναφέρονται αναλυτικά στο site https://www.helpe.gr/the-group/what-we-do/retail-marketing-petroleum/.

 

20. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας