Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας ανάλογα με τον ρόλο σας στην επεξεργασία ως υποκείμενο των δεδομένων

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την αλληλεπίδραση σας με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι η «Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών». Κατά την αλληλεπίδραση σας με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες όπως η IP, cookies, πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή (internet browser), δημογραφικά δεδομένα (π.χ., γλώσσα), δεδομένα συσκευής κ.λπ. τα οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα.

  Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται είτε από την ηλεκτρονική σας επικοινωνία με την εταιρεία μας, είτε κατά τη διαδικασία της πιστοποίησής σας ή κατά την εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, είτε κατά το στάδιο της αλληλεπίδρασής σας με αυτές, είτε μέσω του φυλλομετρητή  ή της συσκευής σας.
  Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών ενδέχεται να αφορά:

   

  • στην πιστοποίησή σας στην υπηρεσία,

  • στην παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας βάσει των επιλογών σας,

  • στην προστασία των Εταιρειών από τυχόν επιθέσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων αλλά και την διαθεσιμότητα και ακεραιότητα της υπηρεσίας.

  Δεδομένα αλληλεπίδρασης με τις υπηρεσίες ενδέχεται να διατηρούνται έως και δέκα(10) χρόνια χωρίς να είναι διαθέσιμα για άμεση επεξεργασία.
  Ειδικότερα, κατά την αλληλεπίδραση σας με την Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Πελατών, connect.eurolife.gr, (εφεξής η «Πλατφόρμα»), και δεδομένης της υπάρχουσας σχέσης σας ως πελάτης μας, συλλέγουμε πρόσθετα e-mail, κινητό και προαιρετικά φωτογραφία/εικόνα, που εσείς θα επιλέξετε, για το προφίλ σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται, αποκλειστικά κατά την αλληλεπίδραση με την Πλατφόρμα, διατηρούνται όσο  είστε εγγεγραμμένοι σε αυτή και διαγράφονται με το αίτημα απενεργοποίησης της εγγραφής σας. • Κατά την επίσκεψη σας στις εγκαταστάσεις μας, όπως αυτές ορίζονται, στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ενδέχεται να συλλεχθούν οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

  • Ελάχιστα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία σας πιστοποιούν: ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ

  • Δεδομένα αναφορικά με τη σχέση σας με την Εταιρεία όπως πελάτης, συνεργάτης, τρίτος ζημιωθείς κλπ καθώς και με τον σκοπό της επίσκεψής σας.

  • Επωνυμία εταιρείας στην οποία εργάζεστε, εφόσον σχετίζεται με το σκοπό της επίσκεψης σας, στέλεχος της Εταιρείας  το οποίο επιθυμείτε να συναντήσετε κ.λ.π.

  • Δεδομένα πρόσβασης στους χώρους της Εταιρείας (πρόσβαση σε ορόφους, ημερομηνία, ώρα).

  • Δεδομένα εικόνας από τους χώρους της Εταιρείας στους οποίους υπάρχει ειδική προς αυτό ενημέρωση (σήμανση).


  Τα δεδομένα που σχετίζονται με την ανάγκη ταυτοποίησής σας, τη σχέση σας με την Εταιρεία καθώς και με τον σκοπό της επίσκεψής σας (τα οποία συλλέγονται για λόγους ασφάλειας) συλλέγονται από εσάς και τα δεδομένα πρόσβασης στους χώρους, μέσω των συστημάτων καταγραφής πρόσβασης (μέσω της κάρτας επισκέπτη) ή μέσω των συστημάτων καταγραφής εικόνας.

  Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία ή και τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της  όπως περιγράφεται στην ενότητα Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων., για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για την ταυτοποίησή σας, όποτε αυτό απαιτείται.

  • Για την αποτροπή της απάτης, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης σε βάρος της Εταιρείας ή/και των πελατών της , δεδομένης της δραστηριότητάς σας και των εντεύθεν οικονομικών συναλλαγών, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.

  • Για την ασφάλεια της περιουσίας της Εταιρείας  των δεδομένων των πελατών της και των εργαζομένων της , καθώς και για την ασφάλεια της περιουσίας και της σωματικής ακεραιότητας αυτών.

  Τα δεδομένα εικόνας διατηρούνται από την Εταιρεία για δεκαπέντε (15) ημέρες και τα λοιπά δεδομένα για τρεις (3) μήνες μετά την επίσκεψη σας στον χώρο μας. Τα ανωτέρω διαστήματα ενδέχεται να τροποποιηθούν εάν με ειδική διάταξη νόμου ή βάσει απόφασης ή σύστασης αρμόδιας Αρχής ορίζεται συντομότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν μέχρι τη  λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με οποιαδήποτε από τις εταιρείες του Ομίλου εταιρειών της Eurolife FFH Insurance Group ΑΕ Συμμετοχών, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Μετά την πάροδο των ανωτέρω χρόνων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.


  • Στο πλαίσιο της συνεργασίας σας ή εν δυνάμει συνεργασίας σας με τις Εταιρείες μας ενδέχεται να συλλέξουμε τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

   • Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γέννησης κ.λπ.

   • Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κ.λπ.

   • Δεδομένα πληρωμής: αριθμούς και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/ πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ., είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεών σας προς τις Εταιρείες, είτε για την πίστωση σε αυτούς άλλων αποδοτέων σε εσάς ποσών.

   • Δεδομένα επαγγελματικής δραστηριότητας: όπως κλάδος απασχόλησης, έδρα κ.λπ.

   • Δεδομένα αναφορικά με τη σύμβαση: έναρξη, λήξη, αντικείμενο κ.λπ.

  • Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα προέρχονται:

   • είτε από το υποκείμενο των δεδομένων απευθείας

   • είτε από συνεργαζόμενες εταιρείες

   • είτε από τρίτα φυσικά/νομικά πρόσωπα εξουσιοδοτημένα κατάλληλα από εσάς

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας, για τους κάτωθι σκοπούς:

   • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μαζί σας και την ομαλή λειτουργία αυτής.

   • Τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την πρόληψη και καταπολέμηση του αδικήματος της απάτης κατά των Εταιρειών και των συνδεδεμένων με αυτών εταιρειών παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Για την πρόληψη της απάτης ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

  Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μέχρι την προθεσμία της φορολογικής παραγραφής από συναλλαγή ή/και νομικής παραγραφής από έννομη σχέση. Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις μας υποχρεώνουν σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα. Τέλος, εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου εταιρειών της Eurolife FFH Insurance Group Α. Ε. Συμμετοχών που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρούνται από αυτήν παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των υποκειμένων, στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά δεδομένα μπορεί, μετά την πάροδο πενταετίας, να τηρούνται σε ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή. Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται.


Άσκηση Δικαιωμάτων

*Παρακαλούμε όπως αναφέρετε στον τίτλο του email το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε και όπως επισυνάψετε αποδεικτικό του ΑΦΜ σας για την πιστοποίηση των στοιχείων σας. (Το αποδεικτικό του ΑΦΜ σας μπορείτε να το βρείτε στο επάνω μέρος του εκκαθαριστικού της Εφορίας.)
ΥΠΟΒΟΛΗ