Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Περιγραφή όρων & προϋποθέσεων ενέργειας
στο
πλαίσιοεγγραφής στο EurolifeConnectΗ ανώνυμη εταιρεία ασφαλίσεων ζωής με την επωνυμία «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής», που εδρεύει στην Αθήνα, και επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 33-35 και Κοραή 6-10, με ΑΦΜ 094240124, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και

Η ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 33-35 και Κοραή 6-10, με ΑΦΜ 094222850, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής αποκαλούμενες από κοινού: «EUROLIFE FFH»),

σε συνεργασία με την

διαφημιστική εταιρεία «WUNDERMAN ATHENS A.E» (εφεξής αποκαλούμενη: «WUNDERMAN»), στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών διοργανώνουν ενέργεια προς τους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων  της EUROLIFE FFH, η οποία διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Ρήγα δ/νση Ακαδημίας 59. Τηλ. 210 3636518  (αρ.πράξης κατάθεσης 10.882/7-10-2020) και έχουν αναρτηθεί στο microsite https://www.eurolife.gr/el/eurolifeconnect-diagonismos-oroi-proipotheseis  

Κάθε συμμετέχων μπορεί να λαμβάνει με επιμέλεια και έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω ενέργεια έχουν όλοι οι  πελάτες  , οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους  στην  νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα   EurolifeConnect https://connect.eurolife.gr/#/login  έως και την Παρασκευή 30/10/2020 και οι οποίοι διατηρούν δύο ή περισσότερα εν ισχύ ατομικά ασφαλιστήρια της EUROLIFE FFΗ την 1/10/2020, που καλύπτουν τουλάχιστον δυο διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες όπως αυτό αποδεικνύεται με βάση τα εισπραγμένα ασφάλιστρα μέχρι και την ημερομηνία αυτή.

 

B.

 

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω οριζόμενες  στον παρόντα όρο προϋποθέσεις , εξασφαλίζουν αυτόματα μία (1) συμμετοχή στην ενέργεια.

 

3. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για το αληθές και το ορθό των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων κατά την εγγραφή τους στο portal EurolifeConnect. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν συμπληρώσει ορθώς ή αληθώς τα στοιχεία του, η EUROLIFE FFH έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

 

4. Στην ενέργεια θα συμμετέχουν όσοι υποβάλουν συμμετοχή με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω στους όρους 2 και 3. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στην ενέργεια οι υπάλληλοι του ομίλου EUROLIFE FFH INSURANCE GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, του ομίλου EUROBANK,  καθώς και οι υπάλληλοι της διαφημιστικής εταιρίας WUNDERMAN ATHENS A.E. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή υπάγεται στις παραπάνω εξαιρέσεις η EUROLIFE FFH έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

 

5. Όλοι όσοι εγγραφούν στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα EurolifeConnect έως και την Παρασκευή 30/10/2020 και οι οποίοι διατηρούν δύο ή περισσότερα εν ισχύ ατομικά ασφαλιστήρια διαφορετικών κλάδων   ασφάλισης της EUROLIFE FFΗ την 1/10/2020, δικαιούνται ως δώρο ένα Breakfast Box, και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, το οποίο θα παραλάβουν στη διεύθυνση που θα δηλώσουν αμέσως μετά την εγγραφή τους στο portal, μέσω email που θα λάβουν για το σκοπό αυτό.

 

6. Το  Breakfash Box αυτό θα περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα:        

 

7. Τα στοιχεία ( Ταχυδρομική Διεύθυνση παραλαβής δώρου, τηλέφωνο επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο παραλήπτου του δώρου) των συμμετεχόντων που δικαιούνται το παραπάνω δώρο θα διαβιβάσει η EUROLIFE FFH στην WUNDERMAN ATHENS A.E. και αυτή με τη σειρά της στην εταιρία I box you & στην εταιρεία courier ACS A.E. Όλα τα δώρα θα σταλούν μέσω courier στη διεύθυνση που θα δηλώσουν οι συμμετέχοντες, στο email που θα λάβουν μετά την εγγραφή τους στο portal EurolifeConnect.


Σε περίπτωση κατά την οποία η Wunderman δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε συμμετέχοντα το δώρο του, μέχρι τις 20/11/2020 ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η EUROLIFE
FFH αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω συμμετέχοντα βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά. Στην περίπτωση αυτή η  EUROLIFE FFH δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι του παραπάνω συμμετέχοντα.

 

8. Το δώρο είναι προσωπικόt. και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

 

9. Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν τα δώρα τους επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημοέγγραφο από το οποίο θα πιστοποιούνταιτα στοιχεία τους.

 

10. Η EUROLIFE FFH και η WUNDERMAN ATHENS A.E. δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του δώρου. Επίσης, η EUROLIFE FFH και η WUNDERMAN ATHENS A.E. δεν φέρουν αστική ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη της υγείας που τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε από τη  χρήση του δώρου.

 

11. Μετά την απονομή του δώρου στους δικαιούχους,η EUROLIFE FFH & η WUNDERMAN ATHENS A.E. δεν φέρουν ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του συμμετέχοντα ή σε βάρος τρίτου όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως για δώρο που διατίθεται από τρίτους, η ευθύνητης EUROLIFE FFH & της WUNDERMAN ATHENS A.E. εξαντλείται στην καθοδήγηση του συμμτέχοντα για την ανάληψη του σχετικού δώρου , σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το δώρο έχουν δώσει σ’ αυτήν. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή τουδώρου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον συμμτέχοντα.

 

12. Η EUROLIFE FFH διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας για σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ούτε διατηρούν οποιαδήποτε απαίτηση κατά της EUROLIFE FFH, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της διαδικασίας ή τη συμμετοχή τους στην ενέργεια ή οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης.

 

13. Επιπλέον, η EUROLIFE FFH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες όρους και τις ημερομηνίες ή να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά τη διεξαγωγή της ενέργειας, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη.Η τροποποιητική αυτή πράξη θα αναρτηθεί στο

https://www.eurolife.gr/el/eurolifeconnect-diagonismos-oroi-proipotheseis και θα παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την ανάρτησήτης στohttps://www.eurolife.gr/el/eurolifeconnect-diagonismos-oroi-proipotheseis

 

14. Η υποβολή συμμετοχής στην ενέργεια συνεπάγεται αυτοδίκαια τηνανεπιφύλακτη αποδοχή από τον συμμετέχοντα του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων.

 

15. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

16. Με τη συμμετοχή του στην ενέργεια κάθε συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως καταγράφεται στην παρακάτω ενημέρωση:

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Για την αναλυτική και γενική σας ενημέρωση αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ επισκεφθείτε τοhttps://www.eurolife.gr/el/prosopika-dedomena.Ειδικότερα, στα πλαίσια της συμμετοχής σας στην ενέργεια συλλέγονται το Ονοματεπώνυμο σας καθώς επίσης το E - mail και Κινητό σας. Το Ονοματεπώνυμο σας θα χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διενέργεια της ενέργειας όσο και για την προσωποποιημένη επικοινωνία προς εσάς στην περίπτωση που δικαιούσθε δώρο . Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που δικαιούσθε δώρο ε για να σας ενημερώσουμε για την παραλαβή τουκαι θα διαγραφούν αμέσως μετά το πέρας της ενέργειας και παράδοσης του σχετικού δώρου, .