Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Περιγραφή όρων & προϋποθέσεων Διαγωνισμού
“Συνδυαστική Ασφάλιση Κατοικίας & Αυτοκινήτου”

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» (εφεξής: «Eurolife FFH») σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «WUNDERMAN ATHENS A.E» (εφεξής: «WUNDERMAN»), διοργανώνει διαγωνισμό  για τους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων Κατοικίας & Αυτοκινήτου της Eurolife FFH, , σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Ρήγα δ/νση Ακαδημίας 59. Τηλ. 210 3636518  (αρ.πράξης κατάθεσης 11.881/16-7-2021) και έχουν αναρτηθεί στο microsite https://www.eurolife.gr/prostasia-periousias. Κάθε συμμετέχων μπορεί να λαμβάνει με επιμέλεια και έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον παραπάνω διαγωνισμό  έχουν:

(α) όλοι οι  πελάτες, κάτοχοι τουλάχιστον ενός εν ισχύ ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αυτοκινήτου της Eurolife FFH,   κατά το χρονικό διάστημα από 16/07/2021 έως και 31/12/2021, οι οποίοι θα συνάψουν  ένα τουλάχιστον νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Κατοικίας με την Eurolife FFH κατά το ίδιο χρονικό διάστημα

(β) όλοι οι  πελάτες κάτοχοι τουλάχιστον ενός εν ισχύ ασφαλιστηρίου συμβολαίου Κατοικίας της Eurolife FFH,  κατά το χρονικό διάστημα από 16/07/2021 έως και 31/12/2021, οι οποίοι θα συνάψουν   ένα τουλάχιστον νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αυτοκινήτου με την Eurolife FFH κατά το ίδιο χρονικό διάστημα

(γ) όλοι οι νέοι πελάτες που θα συνάψουν ασφαλιστήρια συμβόλαια Eurolife FFH Κατοικίας και Αυτοκινήτου με την Eurolife FFH κατά το χρονικό διάστημα από 16/07/2021 έως και 31/12/2021

  

3. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  οι υπάλληλοι της εταιρείας με την επωνυμία  Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και των θυγατρικών της εταιρειών καθώς και οι υπάλληλοι της WUNDERMAN


Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις του άρθρου 2 ή υπάγεται στις παραπάνω εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου η
 Eurolife FFH έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

 

4. Ο νικητής του διαγωνισμού  θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16:00,την Δευτέρα 17/01/2022  στα γραφεία της Wunderman . Λ. Κηφισίας 10-12, Agora Center, Μαρούσι,  151 25 Αθήνα, με την παρουσία  εκπροσώπων της εταιρείας Eurolife FFH. Από την κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν  ένας (1) νικητήςπου θα αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης  ενός  οχήματος μάρκας MERCEDES A180, στο πλαίσιο σύμβασης μίσθωσης leasing για ένα (1) χρόνο (εφεξής Δώρο) και τρεις (3) αναπληρωματικοί νικητές

 

5.Η Eurolife FFH θα ενημερώσει τον νικητή και τους αναπληρωματικούς νικητές μέσω του email ή και του κινητού που θα έχουν δηλώσει κατά τη σύναψη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Εν συνεχεία, ο νικητής και  οι αναπληρωματικοί νικητές οφείλουν να έλθουν σε επαφή με την Eurolife FFH σύμφωνα με τις οδηγίες που θα περιλαμβάνονται σε email που θα τους κοινοποιηθεί έως την 14/01/2022  και να συνεννοηθούν μαζί της, για τις περαιτέρω διαδικασίες, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Σε αυτές τις διαδικασίες ανήκουν ιδίως η ταυτοποίηση του νικητή και των αναπληρωματικών νικητών και η διαπίστωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανάδειξής τους σύμφωνα με το παρόν.


Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει δηλώσει τα ορθά στοιχεία της επικοινωνίας του (
email & τηλέφωνο) κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή δεν ανταποκριθεί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του να παραλάβει το Δώρο. Στην περίπτωση αυτή, το Δώρο παραμένει εις χείρας της Eurolife FFH, η οποία θα προβεί σε επικοινωνία με τους αναπληρωματικούς νικητές της κλήρωσης, με σειρά προτεραιότητας τη σειρά της κλήρωσής τους. Ο κάθε αναπληρωματικός νικητής οφείλει να ανταποκριθεί στην ενημέρωση και να διαπιστωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση ο αναπληρωματικός νικητής χάνει  οριστικά το δικαίωμά του να παραλάβει το  Δώρο και ενημερώνεται ο επόμενος στη σειρά εκ των 3 αναπληρωματικών.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η Eurolife FFH δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το Δώρο , μέχρι τις 31/01/2022 ή κάποιος νικητής αρνηθεί το Δώρο  ή αν η Eurolife FFH αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το Δώρο απόλλυται οριστικά. Στην περίπτωση αυτή η  Eurolife FFH δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι του παραπάνω συμμετέχοντα.

 

6. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

 

7. Διευκρινίζεται ότι ο νικητής θα παραλάβει το Δώρο επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα πιστοποιούνται τα στοιχεία του.

 

8. η Eurolife FFH και η WUNDERMAN  δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του Δώρου. Επίσης, η Eurolife FFH και η WUNDERMAN  δεν φέρουν αστική ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη της υγείας που τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε από τηχρήση του Δώρου.

 

9. Μετά την απονομή του Δώρου στον νικητή,η Eurolife FFH & η WUNDERMAN, δεν φέρουν ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Το  Δώρο διατίθεται από τρίτους και η ευθύνητης Eurolife FFH & της WUNDERMAN  εξαντλείται στην καθοδήγηση του νικητή για την ανάληψη του Δώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το Δώρο έχουν δώσει σ’ αυτήν. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή τουΔώρου, επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή.

 

10. Η Eurolife FFH διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας για σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ούτε διατηρούν οποιαδήποτε απαίτηση κατά της Eurolife FFH, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της διαδικασίας ή τη συμμετοχή τους στην κλήρωση ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης.

 

11. Επιπλέον, η Eurolife FFH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες όρους και τις ημερομηνίες ή να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη.Η τροποποιητική θα αναρτηθείστhttps://www.eurolife.gr/prostasia-periousias και θα παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την ανάρτησήτης στo https://www.eurolife.gr/prostasia-periousias.

 

12. Η συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, συνεπάγεται την  ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον συμμετέχοντα του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων.

 

13. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

14. Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως καταγράφεται στην παρακάτω ενημέρωση:

 

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Για την αναλυτική και γενική σας ενημέρωση αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ επισκεφθείτε τοhttps://www.eurolife.gr/el/prosopika-dedomena.Ειδικότερα, στα πλαίσια της συμμετοχής σας στην κλήρωση συλλέγονται το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail και νομόσ κατοικίας σας. Το Ονοματεπώνυμο σας θα χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διενέργεια της κλήρωσης όσο και για την προσωποποιημένη επικοινωνία προς εσάς στην περίπτωση που κερδίσετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που κερδίσετε για να σας ενημερώσουμε και θα διαγραφούν αμέσως μετά το πέρας της κλήρωσης και παράδοσης του σχετικού δώρου, εφόσον κερδίσετε.