Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας ανάλογα με τον ρόλο σας στην επεξεργασία ως υποκείμενο των δεδομένων

 • Κατά τη διαδικασία αίτησης σας για θέση εργασίας σε μία εκ των Εταιρειών  μας και κατά τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων ενδέχεται να συλλεχθούν οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

  • Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φύλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης κλπ.
  • Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλέφωνου (σταθερού και κινητού) κλπ.
  • Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης: μέλη οικογένειας, λοιπά εξαρτώμενα μέλη κλπ.
  • Δεδομένα επαγγελματικών σας ικανοτήτων: βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, εκπαιδεύσεις που έχετε παρακολουθήσει, επαγγελματική εμπειρία συνοδευόμενη από πληροφορία σχετικά με τη θέση, την εταιρεία, τη διάρκεια εργασίας, κύριες αρμοδιότητες σας, γνώσεις σχετικά με ξένες γλώσσες και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο για να συνεκτιμηθεί.

  Τα ανωτέρω δεδομένα προσκομίζονται από εσάς ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα.

  Οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία δίνεται είτε σε μορφή συνοδευτικού εγγράφου είτε στο πλαίσιο του βιογραφικού σας σημειώματος,δίνεται σε εθελοντική βάση.

  Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από:

  • τις Εταιρείες ή και τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό τους για την αξιολόγηση της αίτησής σας προς εργασία ή την επαναξιολόγηση αυτής σε μεταγενέστερο χρόνο σε περίπτωση απόρριψής της, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το χρόνο τήρησης των δεδομένων σας  καθώς και για την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας, όταν αυτό απαιτείται.
  • τη διοίκηση ή/και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Εταιρειών μόνο εφόσον τούτο είναι απαραίτητο  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
  • Συνεργαζόμενους (κατά περίπτωση) με τις Εταιρείες φορείς, εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό τους, όπως και λοιποί φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτές για την αξιολόγηση του προσωπικού, την οργάνωση της εργασίας κ.λ.π., υπό τον όρο της τήρησης του απορρήτου και διαφύλαξης των δεδομένων σας.
  • υπό ειδικές περιπτώσεις, τα δεδομένα σας μπορεί να μεταβιβαστούν σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου, όπως και λειτουργούς αυτών, καθώς και σε τυχόν τρίτους βάσει διατάξεων νόμου ή αποφάσεων, κανονιστικών, δικαστικών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών.

  Εφόσον η αίτηση σας καταλήξει σε σύναψη σύμβασης τα δεδομένα σας θα τηρούνται από την Εταιρεία για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου τα δεδομένα σας καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα δεδομένα σας κρατούνται μόνο μέχρι το πέρας της διαδικασίας επιλογής εκτός κι αν έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές ευκαιρίες σχετικά με εργασία. Σε αυτήν την περίπτωση τα δεδομένα σας κρατούνται για τρία (3) έτη.

 • Αξιολόγηση της αίτησης σας για σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης , όπως και κατά τη λειτουργία της σύμβασης, εφόσον συναφθεί, ενδέχεται να συλλεχθούν κατά περίπτωση οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

  • Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γέννησης κ.λπ.
  • Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κ.λπ.
  • Δεδομένα πληρωμής: αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/ πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ. είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση των ασφαλίστρων ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεών σας προς εμάς, είτε για την πίστωση σε εσάς οφειλόμενων ασφαλιστικών αποζημιώσεων, ή άλλων αποδοτέων.
  • Δεδομένα απαραίτητα για την ενδεχόμενη σύναψη και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης ανάλογα με το αντικείμενο αυτής και τους καλυπτόμενους κινδύνους. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να τίθενται υπό επεξεργασία περιουσιακά σας δεδομένα , πληροφορίες σχετικές με τους επενδυτικούς ή αποταμιευτικούς σας στόχους ή ειδικά δεδομένα όπως δεδομένα υγείας ή δεδομένα περίθαλψης ή φαρμακευτικής αγωγής.
  • Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της κατά περίπτωση ασφαλιστικής αποζημίωσης ή/και του διακανονισμού των ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή/και της εξαγοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

   

  Τα παραπάνω δεδομένα ενδέχεται να προσκομιστούν:

  • από τον αιτούντα-υποκείμενο των δεδομένων απευθείας ή μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή,
  • από τον αντισυμβαλλόμενο ή τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ασφαλίσεως υπέρ τρίτου,
  • από συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών, όπως π.χ. νοσοκομείο ή ιατρικό διαγνωστικό κέντρο όπου το υποκείμενο των δεδομένων υπεβλήθη σε εξετάσεις ή νοσηλεύθηκε και κατόπιν εξουσιοδότησης αυτού για τη σχετική διαβίβαση,
  • από την εταιρεία στην οποία εργάζεται το υποκείμενο των δεδομένων, στο πλαίσιο ομαδικού ασφαλιστηρίου, είτε από την επιχείρηση στην οποία το υποκείμενο απευθύνθηκε για την αποκατάσταση τυχόν επελθούσας υλικής ζημιάς κ.ο.κ. κατά περίπτωση.

   

  Για ποιον σκοπό  τα συλλέγουμε πώς τα επεξεργαζόμαστε και ποια είναι η νομική βάση ανά  σκοπό επεξεργασίας; Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που  συλλέγει η Εταιρεία με την Αίτηση, καθώς και αυτά που θα συλλεγούν κατά τη λειτουργία της σύμβασης (ή συμβάσεων) που θα καταρτιστεί (-ούν), θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ίδια ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους κάτωθι σκοπούς:

  • Σκοπός: Η ταυτοποίηση υποκειμένου (λήπτη της ασφάλισης/ πραγματικού δικαιούχου ή ασφαλισμένου εάν είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον λήπτη της ασφάλισης) και εξακρίβωση στοιχείων επικοινωνίας και πληρωμών.
   Νομική Βάση: Επεξεργασίες δεδομένων που απαιτούνται από τις γενικές αρχές δικαίου και την κείμενη νομοθεσία.
  • Σκοπός : Η εξέταση της Αίτησης σας, η ένταξή σας σε μία ομοιογενή κατηγορία κινδύνων, ή εκτίμηση  του κινδύνου που η Εταιρεία καλείται να αναλάβει ή έχει αναλάβει, η λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης ασφάλισης και  τον υπολογισμό του ασφαλίστρου σας. Στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου, ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων για τη λήψη απόφασης στο στάδιο της ανάληψης του κινδύνου.
   Νομική Βάση: Επεξεργασίες δεδομένων κατά το προσυμβατικό στάδιο στηρίζονται στην ύπαρξη αίτησης του πελάτη για τη σύναψη ασφάλισης.
  • Σκοπός : Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, που απορρέουν από τη σύμβαση ασφάλισης που θα συναφθεί μαζί σας, η ομαλή λειτουργία αυτής και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
   Νομική Βάση: Επεξεργασίες δεδομένων που έχουν κατά κανόνα ως νομική βάση την πραγματοποίηση ενεργειών κατ’ αίτηση του ασφαλισμένου ή τη συμμόρφωση της Εταιρίας με νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της.
  • Σκοπός: Η συμμόρφωση της Εταιρείας σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
   Νομική Βάση: Συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρεώσεις από το νόμο.
  • Σκοπός: Η πρόληψη και καταπολέμηση του αδικήματος της απάτης κατά της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Για την πρόληψη της απάτης, ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
   Νομική Βάση: Έννομο συμφέρον της Εταιρίας να περιορίζει φαινόμενα εξαπάτησης προς όφελος της αριθμητικά υπέρτερης κοινωνίας των καλόπιστων ασφαλισμένων και σε τελική ανάλυση της ασφαλιστικής πίστης γενικά ή θεμελίωση νομικών αξιώσεων της Εταιρίας.
  • Σκοπός: Η ενημέρωσή σας για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή τρίτων  και η προώθησή τους.
   Νομική Βάση: Επεξεργασία που στηρίζεται στη νομότυπη συλλογή δεδομένων σε προηγούμενη πώληση ή συναλλαγή (άρ. 11 παρ. 3 Ν. 3471/2006) ή στη συγκατάθεση (βλ. κατωτ.)
  • Σκοπός: Η αποστολή σε εσάς ερωτηματολογίων ικανοποίησης και αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.
   Νομική Βάση: Έννομο συμφέρον της Εταιρίας να αναλύει τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών της, με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ενδυνάμωση των σχέσεών της μαζί τους ή συμμόρφωση της Εταιρίας προς υποχρεώσεις της από το νόμο, όπως άρθρο 35
   του ν. 4583/2018 (απαιτήσεις Εποπτείας Προϊόντων και Διακυβέρνησης).
  • Σκοπός: Η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας την αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση των αιτημάτων σας.
   Νομική Βάση: Έννομο συμφέρον της Εταιρίας να παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
  • Σκοπός: Η μη προσωποποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς.
   Νομική Βάση: Έννομο συμφέρον της Εταιρίας να αναλύει στοιχεία σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο της με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών

   

  Σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο (γενική παραγραφή).
  Σε περίπτωση μη σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης ασφάλισης. Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις μας υποχρεώνουν σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερόμενων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα. Τέλος, εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου εταιρειών της Eurolife FFH Insurance Group Α. Ε. Συμμετοχών που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρούνται παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Τα έγγραφα στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά δεδομένα και τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των υποκειμένων μπορεί, μετά την πάροδο πενταετίας, να τηρούνται σε ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή. Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφοντα.

  • Στην περίπτωση που εγείρετε απαίτηση ή αξίωση  έναντι της Εταιρείας μας ως τρίτος ενδέχεται να συλλεχθούν οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

   • Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γέννησης κ.λπ.

   • Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κ.λπ.

   • Δεδομένα πληρωμής: αριθμούς λογαριασμών για την πίστωση οφειλόμενων ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή άλλων αποδοτέων σε εσάς ποσών.

   • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της κατά περίπτωση ασφαλιστικής αποζημίωσης ή/και του διακανονισμού των ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

  • Τα προσωπικά σας δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόν ειδικών δεδομένων που συλλέγονται για την αξιολόγηση ασφαλιστικού συμβάντος, συλλέγονται:

   • είτε από εσάς απευθείας ή μέσω τρίτου,

   • είτε από τον αντισυμβαλλόμενο ή τον ασφαλισμένο, σε περίπτωση ασφαλίσεως υπέρ τρίτου,

   • είτε αποστέλλονται στην Εταιρεία από συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών, όπως π.χ. νοσοκομείο ή ιατρικό διαγνωστικό κέντρο όπου το Υποκείμενο των Δεδομένων υπεβλήθη σε εξετάσεις ή νοσηλεύθηκε, κατόπιν εξουσιοδότησης αυτού για τη σχετική διαβίβαση, ή από την εταιρεία στην οποία εργάζεται το υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον πρόκειται για ομαδικά ασφαλιστήρια, ή από την επιχείρηση στην οποία το Υποκείμενο απευθύνθηκε για την αποκατάσταση της επελθούσας υλικής ζημιάς κ.ο.κ., κατά περίπτωση.

   • είτε από την ασφαλιστική σας εταιρεία. 

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού συμβάντος, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την ίδια ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους κάτωθι σκοπούς:

   • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, που απορρέουν από σύμβαση ασφάλισης που έχει συναφθεί με τρίτο προς εσάς πρόσωπο

   • Τη συμμόρφωση της Εταιρείας σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την πρόληψη και καταπολέμηση του αδικήματος της απάτης κατά της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Τη διασφάλιση του έννομου συμφέροντος της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου της πρόληψης της απάτης. Για την πρόληψη της απάτης, ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

   • Τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας

   • Την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας την αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση των αιτημάτων σας.

   • Τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς.

  Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία του ασφαλιστικού συμβάντος (γενική παραγραφή). Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις υποχρεώνουν την Εταιρεία σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα. Τέλος, εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με εταιρεία του ομίλου εταιρειών της Eurolife FFH Insurance Group Α. Ε. Συμμετοχών που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των συναφών δεδομένων που τηρούνται από αυτήν, παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
  Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των υποκειμένων, στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά δεδομένα μπορεί, μετά την πάροδο πενταετίας, να τηρούνται σε ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή.
  Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται.


 • Κατά την επίσκεψη σας στις εγκαταστάσεις μας, όπως αυτές ορίζονται, στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ενδέχεται να συλλεχθούν οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

  • Ελάχιστα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία σας πιστοποιούν: ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ

  • Δεδομένα αναφορικά με τη σχέση σας με την Εταιρεία όπως πελάτης, συνεργάτης, τρίτος ζημιωθείς κλπ καθώς και με τον σκοπό της επίσκεψής σας.

  • Επωνυμία εταιρείας στην οποία εργάζεστε, εφόσον σχετίζεται με το σκοπό της επίσκεψης σας, στέλεχος της Εταιρείας  το οποίο επιθυμείτε να συναντήσετε κ.λ.π.

  • Δεδομένα πρόσβασης στους χώρους της Εταιρείας (πρόσβαση σε ορόφους, ημερομηνία, ώρα).

  • Δεδομένα εικόνας από τους χώρους της Εταιρείας στους οποίους υπάρχει ειδική προς αυτό ενημέρωση (σήμανση).


  Τα δεδομένα που σχετίζονται με την ανάγκη ταυτοποίησής σας, τη σχέση σας με την Εταιρεία καθώς και με τον σκοπό της επίσκεψής σας (τα οποία συλλέγονται για λόγους ασφάλειας) συλλέγονται από εσάς και τα δεδομένα πρόσβασης στους χώρους, μέσω των συστημάτων καταγραφής πρόσβασης (μέσω της κάρτας επισκέπτη) ή μέσω των συστημάτων καταγραφής εικόνας.

  Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία ή και τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της  όπως περιγράφεται στην ενότητα Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων., για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για την ταυτοποίησή σας, όποτε αυτό απαιτείται.

  • Για την αποτροπή της απάτης, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης σε βάρος της Εταιρείας ή/και των πελατών της , δεδομένης της δραστηριότητάς σας και των εντεύθεν οικονομικών συναλλαγών, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.

  • Για την ασφάλεια της περιουσίας της Εταιρείας  των δεδομένων των πελατών της και των εργαζομένων της , καθώς και για την ασφάλεια της περιουσίας και της σωματικής ακεραιότητας αυτών.

  Τα δεδομένα εικόνας διατηρούνται από την Εταιρεία για δεκαπέντε (15) ημέρες και τα λοιπά δεδομένα για τρεις (3) μήνες μετά την επίσκεψη σας στον χώρο μας. Τα ανωτέρω διαστήματα ενδέχεται να τροποποιηθούν εάν με ειδική διάταξη νόμου ή βάσει απόφασης ή σύστασης αρμόδιας Αρχής ορίζεται συντομότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν μέχρι τη  λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με οποιαδήποτε από τις εταιρείες του Ομίλου εταιρειών της Eurolife FFH Insurance Group ΑΕ Συμμετοχών, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Μετά την πάροδο των ανωτέρω χρόνων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.


  • Στο πλαίσιο της συνεργασίας σας ή εν δυνάμει συνεργασίας σας με τις Εταιρείες μας, ενδέχεται να συλλέξουμε τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

   • Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, δεδομένα αυθεντικοποιήσης (σε περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας) ημερομηνία και τόπο γέννησης κ.λπ.

   • Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κ.λπ.

   • Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, cookies(αναλυτικά η πολιτική των cookies https://www.eurolife.gr/politiki-cookies ), πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή (internet browser), δημογραφικά δεδομένα(π.χ. γλώσσα), δεδομένα συσκευής κ.λπ. τα οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα 

   • Δεδομένα επαγγελματικών σας ικανοτήτων: βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, εκπαιδεύσεις που έχετε παρακολουθήσει, επαγγελματική εμπειρία κλπ.

   • Δεδομένα πληρωμής: αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/ πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ., είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεών σας προς τις Εταιρείες, είτε για την πίστωση σε αυτούς άλλων αποδοτέων σε εσάς ποσών, δεδομένα που αφορούν σε ενήμερες ή σε καθυστέρηση οφειλές πάσης φύσεως, εφόσον συναινέσετε.

  • Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόν ειδικών δεδομένων που συλλέγονται, προέρχονται:

   • από κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία με την Eταιρεία είτε κατά τη διαδικασία της αυθεντικοποιήσης σας ή εγγραφή σας στην υπηρεσία μας, είτε κατά το στάδιο της αλληλεπίδρασης με αυτές, είτε μέσω του φυλλομετρητή ( internet browser) ή της συσκευή σας,

   • από τον αιτούντα-υποκείμενο των δεδομένων απευθείας

   • από συνεργαζόμενες εταιρείες

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας, για τους κάτωθι σκοπούς:

   • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μαζί σας και την ομαλή λειτουργία αυτής.

   • Τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την πρόληψη και καταπολέμηση του αδικήματος της απάτης κατά των Εταιρειών και των συνδεδεμένων με αυτών εταιρειών παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Για την πρόληψη της απάτης ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

   • Την ενημέρωση σας για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες των Εταιρειών ή των συνδεδεμένων με αυτών εταιρειών ή τρίτων και την προώθησή τους, όπως αυτό περιγράφεται στην ενότητα Προώθηση Προϊόντων ή Υπηρεσιών.

   • Την αποστολή σε εσάς ερωτηματολογίων ικανοποίησης και αξιολόγησης της συνεργασίας σας με την Εταιρεία.

   • Τη προσωποποιημένη ή μη επεξεργασία των δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

  Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο (γενική παραγραφή). Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής σύμβασης. Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις μας υποχρεώνουν σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα. Τέλος, εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου εταιρειών της Eurolife FFH Insurance Group Α. Ε. Συμμετοχών που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρούνται από αυτήν παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των υποκειμένων, στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά δεδομένα μπορεί, μετά την πάροδο πενταετίας, να τηρούνται σε ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή. Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται.Άσκηση Δικαιωμάτων

*Παρακαλούμε όπως αναφέρετε στον τίτλο του email το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε και όπως επισυνάψετε αποδεικτικό του ΑΦΜ σας για την πιστοποίηση των στοιχείων σας. (Το αποδεικτικό του ΑΦΜ σας μπορείτε να το βρείτε στο επάνω μέρος του εκκαθαριστικού της Εφορίας.)
ΥΠΟΒΟΛΗ