Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Περιγραφή όρων & προϋποθέσεων Διαγωνισμού στο πλαίσιο εγγραφής στο EurolifeConnect

 

1. Η εταιρεία «EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής: «EUROLIFE ERB») σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία «WUNDERMAN ATHENS A.E» (εφεξής: «WUNDERMAN»), στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμού προς τους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων  της EUROLIFE ERB, διοργανώνει την 12/03/2020 κλήρωση, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Ρήγα δ/νση Ακαδημίας 59. Τηλ. 210 3636518  (αρ.πράξης κατάθεσης 9804/29-11-2019) και έχουν αναρτηθεί στο microsite https://www.eurolife.gr/eurolifeconnect-diagonismos-oroi-proipotheseis
Κάθε συμμετέχων μπορεί να λαμβάνει με επιμέλεια και έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω κλήρωση έχουν όλοι οι ενεργοί πελάτες με  συμβόλαιο ασφάλισης  - κάτοχοι ενός ή περισσοτέρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων στην EUROLIFE ERB Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ και EUROLIFE ERB Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, οι οποίοι:
A. θα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο νέο portal EurolifeConnect https://connect.eurolife.gr/#/login έως και το Σάββατο 29/02/2020
B. θα διατηρούν ασφαλιστήρια συμβόλαια εν ισχύ μέχρι και τις 29/2, όπως αυτό αποδεικνύεται με βάση τα εισπραγμένα ασφάλιστρα μέχρι και την ημερομηνία αυτή.
Οι συμμετέχοντες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, εξασφαλίζουν αυτόματα μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση.

3. Ο συμμετέχων που θα έχει ήδη εξασφαλίσει μία συμμετοχή μπορεί να αυξήσει τον αριθμό έγκυρων συμμετοχών του στην κλήρωση εφόσον συνάψει τουλάχιστον ένα (1) επιπλέον ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο - κατά το διάστημα από 01/12/2019 μέχρι και 29/02/20 - και αποδεικνύεται με βάση τα εισπραγμένα ασφάλιστρα η διατήρηση τουλάχιστον δύο (2) και πλέον προγραμμάτων διαφορετικών ασφαλιστικών κατηγοριών. Ειδικότερα, μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των συμμετοχών του ως εξής:
Κατηγορία 1: Όχημα - 2 επιπλέον συμμετοχές
Κατηγορία 2: Περιουσία - 3 επιπλέον συμμετοχές (ισχύει για προγράμματα ασφάλισης κτηρίου, περιεχομένου κτηρίου και προσωπικών αντικειμένων)
Κατηγορία 3: Ζωή - 4 επιπλέον συμμετοχές
Κατηγορία 4: Υγεία - 5 επιπλέον συμμετοχές (ισχύει για προγράμματα νοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά)
Κατηγορία 5: Αποταμίευση - 6 επιπλέον συμμετοχές (ισχύει για προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου)
 
4. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για το αληθές και το ορθό των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων κατά την εγγραφή τους στο portal EurolifeConnect. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν συμπληρώσει ορθώς ή αληθώς τα στοιχεία του, η EUROLIFE ERB έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
 
5. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όσοι υποβάλουν συμμετοχή με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω στους όρους 2 και 3. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στην κλήρωση οι υπάλληλοι της EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και των θυγατρικών της εταιρειών καθώς και οι υπάλληλοι της διαφημιστικής εταιρίας WUNDERMAN ATHENS A.E..
Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή υπάγεται στις παραπάνω εξαιρέσεις η EUROLIFE ERB έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

6. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16:00, την Πέμπτη 12/03/2020  στα γραφεία της Wunderman Athens A.E. Λ. Κηφισίας 10-12, Agora Center, Μαρούσι,  151 25 Αθήνα, με την παρουσία  εκπροσώπων της εταιρείας EUROLIFE ERB. Από την κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν  

και τρεις (3) αναπληρωματικοί

7. Η EUROLIFE ERB θα ενημερώσει τους  νικητές μέσω του email ή/ και του κινητού που θα έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο EurolifeConnect σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω στον όρο 2. Εν συνεχεία, οι νικητές οφείλουν να έλθουν σε επαφή με την EUROLIFE ERB στο email connect@eurolife.gr έως την Δευτέρα 23/03/2020  και να συνεννοηθούν μαζί της, για τις περαιτέρω διαδικασίες παραλαβής του δώρου τους, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Σε αυτές τις διαδικασίες ανήκουν ιδίως η ταυτοποίηση των νικητών και η διαπίστωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανάδειξής τους σύμφωνα με το παρόν.

Συγκεκριμένα για το Δώρο Α, σε περίπτωση που το νικητής δεν ανταποκριθεί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις, το πρόσωπο αυτό απόλλυται οριστικά από το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Στην περίπτωση αυτή που ο Νικητής χάσει κάθε δικαίωμά του, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, αυτό παραμένει εις χείρας της EUROLIFE ERB, η οποία θα προβεί σε επικοινωνία με τους αναπληρωματικούς νικητές της κλήρωσης, με σειρά προτεραιότητας τη σειρά της κλήρωσής τους.  Ο κάθε αναπληρωματικός νικητής οφείλει να ανταποκριθεί στην ενημέρωση και να διαπιστωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση ο αναπληρωματικός νικητής απόλλυται οριστικά από το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και ενημερώνεται ο επόμενος στη σειρά εκ των 3 αναπληρωματικών.

Τα στοιχεία των νικητών θα διαβιβάσει η EUROLIFE ERB στην WUNDERMAN ATHENS A.E. και αυτή με τη σειρά της στην εταιρία courier Kanga Services Couriers A.E.. Τα Δώρα Β και Δώρα Γ θα σταλούν μέσω courier στη διεύθυνση που θα δηλώσουν οι νικητές, στο email connect@eurolife.gr .
Σε περίπτωση κατά την οποία η Wunderman δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του, μέχρι τις 10/04/2020 ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η EUROLIFE ERB αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά. Στην περίπτωση αυτή η  EUROLIFE ERB δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι του παραπάνω συμμετέχοντα.

8. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

9. Διευκρινίζεται ότι οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα πιστοποιούνται τα στοιχεία τους.

10. Η EUROLIFE ERB και η WUNDERMAN ATHENS A.E. δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του δώρου. Επίσης, η EUROLIFE ERB και η WUNDERMAN ATHENS A.E. δεν φέρουν αστική ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη της υγείας που τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε από τη  χρήση του δώρου.
11. Μετά την απονομή του δώρου στους νικητές, η EUROLIFE ERB & η WUNDERMAN ATHENS A.E. δεν φέρουν ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως για δώρο που διατίθεται από τρίτους, η ευθύνη της EUROLIFE & της WUNDERMAN ATHENS A.E. εξαντλείται στην καθοδήγηση του νικητή για την ανάληψη του σχετικού δώρου , σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το δώρο έχουν δώσει σ’ αυτήν. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του δώρου, επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή.
 
12. Η EUROLIFE ERB διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας για σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ούτε διατηρούν οποιαδήποτε απαίτηση κατά της EUROLIFE ERB, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της διαδικασίας ή τη συμμετοχή τους στην κλήρωση ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης.

13. Επιπλέον, η EUROLIFE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες όρους και τις ημερομηνίες ή να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη. Η τροποποιητική θα αναρτηθεί στo https://www.eurolife.gr/eurolifeconnect-diagonismos-oroi-proipotheseis και θα παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την ανάρτησή της στo https://www.eurolife.gr/eurolifeconnect-diagonismos-oroi-proipotheseis .
 
14. Η υποβολή συμμετοχής στην κλήρωση συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον συμμετέχοντα του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων.
 
15. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 
16. Με τη συμμετοχή του στην κλήρωση κάθε συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως καταγράφεται στην παρακάτω ενημέρωση:

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Για την αναλυτική και γενική σας ενημέρωση αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ επισκεφθείτε το  https://www.eurolife.gr/prosopika-dedomena.  Ειδικότερα, στα πλαίσια της συμμετοχής σας στην κλήρωση συλλέγονται το Ονοματεπώνυμο σας καθώς επίσης το  E - mail  και Κινητό σας.  Το Ονοματεπώνυμο σας θα χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διενέργεια της κλήρωσης όσο και για την προσωποποιημένη επικοινωνία προς εσάς στην περίπτωση που κερδίσετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που κερδίσετε για να σας ενημερώσουμε και θα διαγραφούν αμέσως μετά το πέρας της κλήρωσης και παράδοσης του σχετικού δώρου, εφόσον κερδίσετε.